آیا ما هم چینی سخن می رانیم؟
8 بازدید
موضوع: جامعه شناسی

 سخنرانی به روش چینی!
 یک خاطره مفید و کاربردی

روزی و روزگاری در جمع گروهی از همکاران، آغازین لحظات یک جلسه هم اندیشی شروع می شد. مردی دارای مشکل حقوقی وارد مجلس شد. او بی اذن و اجازه از همان ورودی اتاق بر کرسی طرح مشکل رفته و حرف می زد.  اقای رییس پس از کلی توضیح و تفسیر النهایه بدو گفت نزد دادرس پرونده در شعبه مربوطه رود. وی فریاد می زد: «قضات به زبان چینی اصدار رای  وسخن می گویند آخر من نمی فهم چه می گویند. » حضار از این ادخال سرور قهقهه ای سر دادند .و من در تاملی عمیق که براستی ماها چرا با ادبیاتی ثقیل سخن می گوییم. هنوز در فکرآن مرد بودم که با خود نجوا نمودم: زبان نخصصی پزشک، وکیل، قاضی، روحانی و... برای قیل و قال مدرسه است نه مخاطب کوچه و بازار؛ او که معنای طبق طبق افاده تحصیلات و اصطلاحات ما را نمی فهمد؛ براستی عموم مردم چه گناهی دارند!
 و این بود که به یاد خاطره ای دیگر به نقل دوستان افتادم که ؛ شخصی به شهرداری رفته تا مفاصا حساب ملکش را اخذ کند. کارمند شهرداری می پرسد: وکیلی یا موکل، موجری یا مستاجر ،مالکی یا مملوک .... اون بنده خدا هم گفته الغوث الغوث الغوث خلصنا من.... یا رب
 بایید  لاقل ساده وبی پیرایه حرف بزنیم.( خاطره از محمد امین وحدانی نیا)