تحلیل اقتصادی طلاق
5 بازدید
موضوع: حقوق

تحلیل اقتصادی حقوق دردعوی طلاق

1- این پدیده حقوقی- اجتماعی هزینه هایی اقتصادی مانند موارد زیر دارد که باید در تحلیل اقتصادی حقوق مورد توجه قرار گیرد:

الف)تاثیرمنفی بر بازار ثانویه ازدواج مطلقه ها داشته است

ب)تاثیر منفی بر بازار اولیه ازدواج وکاهش نرخ ازدواج داشته است

ج)تاثیر منفی بر محیط زیست وبرق وآب و گرانی مسکن به سبب تهیه مسکن جدا داشته است

به دلیل توجه به همین تحلیل اقتصادی وسایر حکمت های اساسی است که طلاق د رشریعت اسلام ابغض الحلال و در برخی کشورها مانند ایتالیا و. . سه سال طول می کشد.

نکته ای از مباحث حقوقی دکتر وحدانی نیا استادیار دانشگاه علوم قضایی تهران