نمونه رای ملاقات فرزند
12 بازدید
موضوع: حقوق

نمونه رای ملاقات فرزند در شعبه 275خانواده تهران

هو المستعان؛ لا تدوم علی عدم الانصاف الموده (محبت با بی انصافی تداوم نمی یابد. غرر 9618)خواهان دادخواستی به خواسته ملاقات فرزند(programvisitation)بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق مقرر دادگاه بدون حضور مشاور با توجه به تبصره ماده2قانون حمایت خانواده به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است؛ با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

 رأی دادگاه

پرونده مشتمل می باشد بر دادخواست آقای س فرزند. . . بطرفیت خانم ر فرزند. . . به خواسته تعیین برنامه ملاقات فرزند مشترک دانیال ساله؛ ماحصل ادعای خواهان بر استیفای حق ملاقات فرزند مشترک دلالت دارد. خوانده تعلل پدر در تحویل فرزند را بهانه قرار می دهد. دادگاه توجه نمود که که طرفین جدای از هم زندگی کرده، ازسوی دیگر رابطه بنوت فرزند با اصحاب دعوی به دلالت اسناد سجلی مبرهن می باشد. فرزند مشترک نیاز مند برخورداری از مهر ومحبت والدین بوده، هرگونه ماجراجویی طرفین نمی تواند وضعیت روحی، روانی وتربیتی فرزند را به خطر اندازد. مصلحت فرزند بر هربهانه ای مقدم می باشد؛ از این رو دادگاه به استناد ماده 1174 قانون مدنی ومقرره41 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد هر هفته از ساعت 16 روز پنج شنبه تا ساعت 18 روز جمعه فرزند مشترک را جهت ملاقات در اختیار بگیرد و خوانده را به تسهیل انجام ملاقات یادشده ملزم و تاکید می نماید. کارشکنی در برنامه ملاقات افزون بر ضمانت اجرای کیفری ممکن است سبب سلب حضانت شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاهای تجدیدنظر استان تهران است.

دکتر محمد امین وحدانی نیا.

رییس شعبه 275 خانواده تهران

تاریخ 1394