فقه حقوقی: صلح و معاملات متعارض
21 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده  0000371  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

در موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره 1950/99 مورخ99/11/25صادره از شعبه ... دادگاه حقوقی تهران به خواسته اعلام بطلان معامله دستگاهای تولید ظروف یک بار مصرف ... که بر اساس آن  رای بر بطلان و خسارات دادرسی صادر شده... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد که؛ 1- سند صلح رسمی شماره 9447 مورخ96/3/25دفترخانه 995 تهران به نفع تجدیدنظرخواه در خصوص حقوق مالکانه این دستگاهای تولید ظروف یک بار مصرف وجود دارد2- اموال منقول در تصرف تجدیدنظرخواه قرار نداشته و در کارگاه تولیدی جمشید ... مستقر می باشدو در حکم غیر منقول است از حیث تصرف هم اماره وجود ندارد. بر فرضی هم که تجدیدنظرخواه تصرف بالفعل می داشت سند رسمی صلح بر اماره تصرف مقدم است3- اسناد عادی مورد استناد تجدیدنظرخواه با قولنامه های عادی متعدد و با یک تاریخ واحد بدون پرداخت ثمن معامله و با ادعای وجود مطالبات ناشی از سرمایه گذاری قویا قابل تامل بوده و اساسا تاریخ ان در برابر تاریخ سند رسمی تجدیدنظرخوانده قابل استناد نمی باشد چرا که در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث به خلاف سند عادی خواهان که به ضمیمه اصل تاخر حادث تقدم آن به اثبات نرسیده است. 4- تجدیدنظرخوانده به ا استناد دادنامه 1327/96 شعبه 39 حقوقی تهران در جریان اعتراض ثالث اجرایی به استناد این صلح نامه اقدام به رفع توقیف  دستگاهال نموده که اماره استقرار حقوق وی بر اموال مورد صلح دارد 5- اقرار نامه وصو ل مهریه همزمان با سند صلح به شماره 9446 مورخ96/3/25 دفترخانه995 تهران دلیل بر این است که تجدیدنظرخوانده ردیف اول با تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در خصوص تهاتر مهریه اقدام نموده و علاوه در ذیل صلح نامه تصریح دارند6- تجدیدنظرخواه مدعی وجود مطالباتی از شوهر تجدیدنظرخوانده شده که ادعای جداگانه خارج از این مقوله می باشد 7- تجدیدنظرخوانده ردیف اول که مالک اولیه دستگاها بوده به عنوان مصالح به شرح لایحه ص 63 پرونده بر مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به عنوان همسرش اقرار داشته و دلیل قولنامه های عادی را بیم توقیف اموال توسط سایر بدهکاران عنوان نموده که در هر حال پس از تنظیم صلحنامه مزبور اقدام فضولی نسبت به مال دیگران نافذ نیست.8- دادنامه 0009/98 مورخ 98/1/6شعبه1166 تبرئه تجدیدنظرخواندگان از اتهام معامله صوری( مصالحه)  این دستگاها و تایید ان در شعبه63 تجدیدنظر  ص 65 به شماره ص 2576/98 قرینه دیگر بر صحت ادعای تجدیدنظرخوانده ردیف دوم است.9- دادنامه190/98 مورخ98/7/15شعبه سوم دادگاه تجدید نظر ص71  همچنین در حد قرینه قابل استناد است.در این دلالت به اتکای رسمیت صلحنامه و اصل اعتبار اسناد رسمی دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد...» وحدانی نیا