فقه حقوقی: ابطال مزایده
37 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه 0000740 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

؟«...در موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره  7164/1400 مورخ  12-3-1400  صادره از  شعبه... دادگاه حقوقی تهران م شهید صدر به خواسته ابطال مزایده و  ابطال اسناد اجرایی که بر اساس آن  قرار عدم استماع صادر شده ... این مرجع  توجه و تمرکز دارد که،

1- موضوع ادعای تجدیدنظرخواه مرتبط به ایراد در مزایده 4-12-94 در  پرونده اجرایی9200143 و9200142 و متعاقب ان ابطال اسناد انتقال اجرایی صادره در دفترخانه 399 کلاراباد می باشد و داعیه  انقضای مهلت 6 ماهه اعتبار کارشناسی قیمت و عدم رعایت ماده 19 قانون کارشناسان مطرح است. 2- به حکایت ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 شکایت به اصل دستور صادره راجع به اجرای سند رسمی  قابل اقامه در دادگاه می باشد3- صرف نظر از این که فرجه های قانونی اعتراض به نظریات کارشناسی در زمان مقرر  بر اساس مواد 105  و 109 آیین نامه حاکم بر موضوع ادعا قابل اعمال بوده است، اساسا  به حکم صریح ماده 8 همین قانون شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی بر اساس آیین نامه در ادارات ثبت به عمل می اید.  این رویه حتی در اصلاحیه ایین نامه اخیر التصویب هم در  مواد 102-169و 170 و تبصره ذیل آن مورد تاکید قرار دارد. دلیلی بر زوال این صلاحیت وجود نداشته و کماکان استصحاب می گردد  و حکم ان از دیدگاه قانونگذار اشراف مرجع ثبتی ذی صلاح بر روند عملیات اجرا می باشد.4- این موضوع اطلاق داشته و تفسیر به قبل یا بعد از خاتمه عملیات اجرایی مدنظر قانونگذار نمی باشد.5- دعوی ابطال اسناد انتقال اجرایی د رستون خواسته هم از همین جهت مورد ایراد بوده و سبب جداگانه ی برای آن ادعا نشده تا محملی بر طرح صحیح دعوا در محکمه قرار گیرد.6- صرف نظر از این که قبلا هم به شرح دادنامه2219-99شعبه 18 دادگاه تجدیدنظرص61 با طرح همین ایراد دعوا مطرح و اظهار نظر شده ، تجدیدنظرخواه بلافاصله در 18-12-99 تقدیم دادخواست نموده است، اساسا به شرح دلایل پیش گفته که رای اصراری1390مورخ12-8-1345 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم موید آن می باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد..» وحدانی نیا