فقه حقوقی دیه، ضرب و جرح خانوادگی
19 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...دادنامه مورد اعتراض به شماره9244-1400 مورخ27-4-1400صادره ازشعبه181دادگاه حقوقی تهران به خواسته دیه صدمات ضرب و جرح عمدی که بر اساس آن  قرار عدم استماع صادر شده ...دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز  دارد که؛ خواهان مدعی است در 2-1-91 به دلیل اختلافات خانوادگی توسط برادرش دچار شکستگی جمجمه شده است و به دلایلی شکایت ننمود. طرفین اکنون پس از فوت پدر دعاویی علیه هم مطرح دارند. صرف نظر از این که دیه در صدمات عمدی به ماهیت مجازات گونه خود عجین شده و  بنابراین مطالبه دیه فرع بر اثبات اعمال مجرمانه می باشد، اساسا ادعای ضرب و جرح عمدی در باره یک حادثه مربوط به 9 سال قبل وجود دارد که این تعلل نامتعارف بوده و از طرفی گزارش مراجع انتظامی یا پزشکی قانونی به عنوان دلیل ارایه نشده  و  این دادگاه در مقام تحصیل دلیل نیست. فارغ از این که تاخیر وی مشمول قاعده فقهی اقدام می باشد با نبو ددلایل اثباتی در وضعیت کنونی دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد» وحدانی نیا