فقه حقوقی تحویل خودرو
11 بازدید
موضوع: حقوق

 نظریه حقوق زنده شماره 0000199 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

دادنامه مورد اعتراض به  شماره 1230-99  صادر از  شعبه ... دادگاه حقوقی  تهران به خواسته دعوی اصلی خانم لیدا ... به خواسته تسلیم مبیع دو دستگاه خودرو و دعوی تقابل اقای.... به خواسته مطالبه ثمن و تاخیر تادیه  که بر اساس آن  با تلقی وجود رای530-99 شعبه 16 تجدید نظر ص40 حکم به بطلان صادر شده با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته است. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر به دیگر مقولات قضایی ومشخصه های متمایز توجه نموده رای را شایسته نقض می داند.

 دادگاه به وجود رای قطعی00530-99 مورخ 25-3-99 شعبه 16 تجدیدنظر( ناظر به رای 1595 شعبه 207 حقوقی)  و با استدلال به قطعیت ان استناد نموده و بر همین این اساس  نظر بر بطلان دعوی اصلی و تقابل داده است. نقطه ثقل و پایه استدلال محکمه مبتنی بر این رای بوده در حالی که استناد به این دادنامه از موارد صدور قرار رد دعوا  ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. این حرکت دادگاه سهو قلم تلقی می گردد. اساسا باید توجه نمود که این رای مورد استناد اولا در باره پلاک448 ی 87 ایران 10 می باشد در حالی که پلاک دیگری هم تحت شماره773 ج 42 ایران88 مورد منازعه طرفین بوده که سابقه اظهار نظر قضایی ندارد تا بتوان در باره آن تلقی اعتبار امر مختومه نمود.  مهم این است که دادنامه مورد استناد 530-99 شعبه 16 تجدید نظر در باره ادعای خواهان تقابل می باشد نه خواهان اصلی. از این رو دادنامه530-99 شعبه 16 تجدیدنظر نمی تواند مبنای اظهار نظر قضایی در بطلان سهوی دعوی حاضر در این پرونده قرار گیرد. مطمح نظر است که دادگاه محترم نخستین در باره ادعای طرفین به صورت ماهوی ورود ننموده و لازم است بدون در نظر داشتن چنین دادنامه ی به ماهیت ورود نموده و اظهار نظر متقن فرماید.

از این رو تجدیدنظرخواهی مورد پذیرش بوده به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای نخستین پرونده را برای دادرسی ماهوی و ورود به تحلیل ادله طرفین و اظهار نظر قضایی به دادگاه محترم نخستین عودت داده تا فصل خصومت و اجرای عدالت فرماید» وحدانی نیا