فقه حقوقی اعتراض ثالث در توقیف خودرو
3 بازدید
موضوع: حقوق
 نظریه حقوق زنده شماره 0001053 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا 

«... دادنامه شماره 4351666 - 1400  مورخ01 – 04 – 1400 صادره از شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران  به خواسته  اعتراض  ثالث نسبت به دادنامه  شماره 94099721163900880 مورخ 94/8/24 شعبه 214 موضوع پرونده كلاسه 940500 و همچنین استرداد یک دستگاه خودرو اسپورتیج مدل ۲۰۱۴ با پلاک انتظامی ۶۲۲ م ۴۵ ایران ۸۸  دادگاه بدوی  به استناد مواد 417و 425 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 18 قانون ائين دادرسي كيفري  (دادنامه  شماره 94099721163900880 مورخ 94/8/24 ) را نقض  نموده است و در خصوص دعوي اقای... مبني بر استرداد خودرو به طرفي .... بنا به مراتب فوق الذكر و همچنين نظر به اينكه از لحاظ حقوقي نسبت به اين خودرو صرفا يك حق عيني مفروزي مي تواند وجود داشته باشد نه دو حق عيني و حق عيني پذيرفته شده طبق راي كيفري همانگونه كه گفته شد بر حق عيني پذيرفته شده در دادگاه حقوقي ارجحيت دارد. در نتيجه اين دادگاه  به استناد ماده 1257 قانون مدني واصل « برتري اراي كيفري بر آراي حقوقي» و اصل« حاكميت اراي كيفري بر نتيجه دادرسي مدني»  حكم بر بي حقي وي صادر شده است  ، با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته  و تجدیدنظر خواه بر این متمرکز است که دادگاه نخستین به داعیه وی توجهی ندارد. وطی  لایحه ای  تجدیدظرخواه چنین اعتراض خود را بیان نموده ، (( .... مالک رسمی و اولیه خودرو اسپورتیج مورد تنازع خانم معصومه طاهایی گیلان (که مالکیت ایشان مورد تایید تمامی طرفین پرونده می باشد) در مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ خودروی وفق وکالت نامه ی شماره ۱۳۹۲۳۱۲۵۱۸۱۴۰۰۰۰۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ تحت سند  سمی شماره ی ۴۸۵۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ خودرو را به آقای... (موکل) می فروشد (پیوست یک‌سطر نهم شماره وکالتنامه) و ثمن آن را در قالب فیش واریزی (پیوست شماره ۲) در مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۵ به مبلغ ۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال دریافت می کند که موکل با در دست داشتن وکالتنامه در مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ به واحد تعویض پلاک و شماره گذاری میثم مراجعه و برگ سبز خودرو به نام ایشان تنظیم میگردد. (پیوست ۳) متذکر می گردد که خودرو در مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۰ دارای شماره پلاک انتظامی به شماره ۸۸-۹۳۱ط۲۲ بوده است. ( علیرغم اظهار وکیل آقای... در خصوص عدم وجود پلاک انتظامی در مورخ ۹۴/۵/۴) (پیوست ۴ و ۵) و متعاقباً در همان روز سند قطعی به شماره ۴۸۵۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ به نام یوسف مددی موکل صادر می گردد. پس از اینکه شماره گذاری انجام می‌گیرد و برگ سبز خودرو به نام موکل صادر می شود آقای .... (تجدیدنظرخوانده) که از دوستان موکل بوده است و همراه ایشان در آن روز حضور داشته از آقای یوسف .... درخواست می‌کند چه خودرو را برای چند روز به ایشان امانت بدهد که به همراه خانواده به سفر برود که امانت نامه ای بین ایشان تنظیم می‌گردد (پیوست شماره ۶) که متاسفانه پس از آن آقای ... دیگر خودرو را مسترد نمی کند تا اینکه یوسف ....(تجدیدنظرخواه) ناچار به طرح شکایت کیفری خیانت در امانت علیه وی می گردد که در شعبه ۱۱۷۹ رای به نفع ... صادر و در همان شعبه قطعی می گردد. (پیوست شماره ۷)سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی استرداد مال در شعبه ی ۲۱۴ علیه آقای ... می نماید که در آنجا نیز رای به نفع موکل صادر و قطعی می گردد(پیوست شماره ی ۸) و اجراییه نیز به نفع موکل صادر و آقای ... موفق به توقیف سندی خودرو می گردد. فلذا چون هنوز توقیف فیزیکی انجام نشده بود و متوجه می شود که خودرو نزد شخصی به نام آقای .... است لذا اینبار به طرح دعوای استرداد علی آقایان .... در شعره ی ۱۲۴ اقدام و در آنجا نیز در مرحله ی بدوی رای به نفع موکل صادر می گردد.( پیوست شماره ی۹) و متعاقبا موکل موفق به توقیف فیزیکی خودرو نیز می گردد. اکنون قریب به چند ماه است که خودروی متنارع فیه به فروش رسیده تا اینکه متاسفانه با طرح دادخواست اعتراض ثالث از سوی آقای... به شعبه ی ۲۱۴ موجه شدیم( پرونده ی تحت امر) که در این شعبه متاسفانه قاضی محترم تنها با استناد به یک رای کلاهبرداری و فروش مال غیر که آقای ش علیه آقای .... مطرح و بدون ارائه ی هرگونه دلایل مالکیت و تنها با استناد به یک مبایعه نامه ی عادی مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ و بدون درج پلاک انتظامی و بدونی اینکه فروشنده آقای ... مالکیتی در خصوص فروش داشته باشد و تنها به صرف یک ادعا مبنی بر خرید از ....و بدون اینکه برای قاضی محترم محرز شود که آقای ... با چه اسناد و مدارکی فروش مال به غیر کرده و اساسا واقعا آقای ... خودرو را به موکل بنده( یوسف مددی) منتقل کرده یا خیر موفق به اخذ رای دادگاه گشته اند که متاسفانه چون در آن دادگاه نانی از موکل بنده ...برده نشده و ایشان طرف دعوا قرار نگرفته بودند لذا امکان دفاع از موکل گرفته شده و رای قطعی شده است که قاضی محترم شعبه ی ۲۱۴(تنها با استناد به همان رای کیفری که ... بدون هرگونه دلیل و مستند موفق به اخد آن شده است) و بدون توجه به دلایل و مستندات ابرازی از سوی یوسف مددی در خصوص مالکیت رای بر بی حقی موکل صادر نموده است. توضیحا اینکه اینجانب وکیل یوسف مددی در شعبه ی ۲۱ تجدیدنظر دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن رای کیفری ماخوذه ی ایشان مطرح نموده و در جریان رسیدگی است.  وکیل محترم تجدیدنظرخوانده درپاسخ لایحه تجدیدنظر خواه نیز چنین بیان داشت که ...(( برپایه اظهار موکل (نعمت...._ تجدیدنظر خوانده ردیف دوم)، سجاد.... (تجدید نظر خوانده ردیف اول) در مرداد سال 1393، خودرو کیا اسپورتج SL سفید روغنی مدل 2014 ، شماره شاسی KNAPC812DE7597873 شماره موتور G4KEDH441247 را با انتقال به پارکینگ شهرداری تجریش، از مالک نخست آن خانم معصومه.... (قبل از نصب پلاک در اداره شماره گذاری پلیس راهور تهران به نام ایشان) خریداری و ثمن معامله را در قالب چک بانکی به ایشان پرداخت نموده است. بر خلاف ادعا و اصرار وکیل تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه نسبت به خودرو متنازع فیه به نام خانم ... گیلان پلاک صادر شده، برابر صورتجلسه تحویل خودرو مورخ 1393.02.20، شماره پلاک 931 ط 22  ایران 88 متعلق به خانم معصومه ...نبوده و مستند به برگ خلاصه پرونده وسیله نقلیه در اداره شماره گذاری پلیس راهور تهران پلاک به ایشان صادر و به ثبت نرسیده است. (پیوست 1 و 2) سجاد.... به عنوان مالک شرعی و قانونی، خودرو خریداری شده را در مورخ 1393.05.04 طی مبایعه نامه عادی شماره 110.ج.1393 به مبلغ یکصدو سی میلیون تومان به موکل فروخته و ثمن معامله را در قالب یک دستگاه خودرو هیوندا توسان و چک بانکی دریافت نموده و همزمان پس از انجام معامله شرعی و قانونی به صورت صحیح، خودرو به عنوان مبیع به همراه بخشی از مدارک قانونی به موکل تحویل شده است. (پیوست 3 و 4) لکن سجاد موسوی 12 روز پس از فروش خودرو به موکل در مبایعه نامه مورخ 1393.05.04، در تاریخ 1393.05.16، سند برگ سبز خودرو فروخته شده به موکل را در واحد شماره گذاری به صورت متقلبانه و غیر قانونی به نام تجدید نظر خواه (یوسف مددی) تنظیم می کند. (پیوست 5)موکل پس از اطلاع و آگاهی از این موضوع، شکایتی دایر بر انتقال مال خود به غیر، طی کلاسه 9409982149100125 مطرح  و با صدور کیفر خواست و طرح پرونده در شعبه 1079 دادگاه کیفری دو تهران، شعبه مذکور با استعلام از اداره راهور ناجا و آگاهی از این که سند برگ سبز خودرو متعلق به موکل، در تاریخ موخر و به صورت غیر قانونی و من غیر حق به نام غیر (تجدید نظر خواه) منتقل شده است، مستند به دادنامه 9509972166201511 مورخ 1395.10.08 حکم محکومیت غیابی تجدید نظر خوانده ردیف اول را به تحمل 2 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی و رد مال له موکل صادر می کند. (پیوست 6، 7، 8، 10)در پی استعلام شعبه اجرای احکام مبنی بر تعیین رد مال، شعبه صادر کننده رای در تاریخ 1398.05.13 برای مرتبه دوم اعلام می کند. «با توجه به اینکه محکوم له انتقال گیرنده بوده و پس از انتقال گرفتن به وی، مالک سابق، خودرو در مالکیت وی را به بعدی انتقال داده است، لذا مالی که وی از دست داده همان خودرو بوده و رد مال ناظر است به خودرو و آنچه سابق براین به عنوان ملاک برای سنجش و تعیین جزای نقدی ذکر شده، وجوه تحصیل شده بوده است، یعنی ثمنی که عملأ پرداخت شده است». (پیوست 11)تجدید نظر خوانده ردیف اول با اینکه در مراحل تحقیق حضور داشته و از جریان پرونده مطلع بوده، پس از 3 سال از رای واخواهی می کند که دادنامه 9809972166201500 مورخ 1398.10.07 در رد واخواهی و تائید دادنامه بدوی صادر و استوار می گردد. با تجدید نظر خواهی نامبرده از دادنامه شماره 9809972166201500 مورخ 1398.10.07 و طرح پرونده در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان، ایشان یک بار دیگر طی لایحه مورخ 1398.10.28 صراحتأ به خرید خودرو متنازع فیه از مالک نخست (خانم معصومه ...ن) و سپس فروش آن به موکل.... اقرار می کند. شعبه 21 دادگاه تجدید نظر، طی دادنامه شماره 9909970222101317 مورخ 1399.05.30 با رد تجدید نظر خواهی سجاد موسوی، دادنامه معترض عنه را عینأ تائید می نماید. (پیوست 12 ، 13، 14)متاثر از اعتراض ثالث یوسف مددی به دادنامه قطعی شماره 9509972166201511 مورخ 1395.10.08 قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.در طرف دیگر، تجدید نظر خواه (.... به عنوان شریک تجاری تجدید نظر خوانده ردیف اول که از فروش خودرو توسط سجاد موسوی به موکل طی قرارداد مورخ 1393.05.04 و استقرار مالکیت موکل بر خودرو مطلع بوده، در تاریخ 1393.05.16 برگ سبز خودرو فروخته شده به موکل را من غیر حق به نام خود تنظیم می کند و بدون اینکه انتقال به ناقل قانونی باشد و مالکیت واقعی نسبت به خودرو متنازع فیه داشته باشد، با توسل به برگ سبز مورخ 1393.05.16 که موخر بر مبایعه نامه مورخ  1393.05.04 موکل تنظیم و صادر شده است، با این ادعای خلاف واقع که، خودرو را به امانت به تجدید نظر خوانده ردیف اول داده است، دادخواستی به خواسته استرداد خودرو به طرفیت سجاد ...و موکل تقدیم و پرونده کلاسه 9709980242100244 در شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح می گردد و با وجود اطلاع از نشانی موکل و امکان برقراری تماس تلفنی، با هدف عدم آگاهی موکل از جریان رسیدگی پرونده، ایشان را مجهول المکان معرفی می نماید، به همین جهت دادنامه شماره 9709970242100820 مورخ 1397.06.05 نسبت به موکل غیابی صادر و ایشان در بدو امر به جهت عدم اطلاع از پرونده، فرصت و امکان دفاع از حقوق خود نسبت به خودرو را پیدا نکرده است. (پیوست 15) موکل به مجرد اطلاع از پرونده موصوف، با ارائه کلیه مستندات مالکیت خود بر خودرو، از دادنامه شماره 9709970242100820 واخواهی کرده و با طرح دعوای تقابل و جلب ثالث خانم ... گیلان (مالک نخست و فروشنده خودرو به سجاد موسوی) جهت احقاق حقوق تضییع شده خود اقدام می کند. لکن شعبه رسیدگی کننده بدون توجه به مستندات ابرازی و این مهم که سجاد... پس از خرید خودرو از مالک نخست و فروش آن به موکل طی قرارداد مورخ 1393.05.04، در تاریخ موخر 1393.05.16 سند برگ سبز خودرو را در اداره شماره گذاری به نام تجدید نظر خواه (...) تنظیم کرده است، طی دادنامه شماره 9809970242101565 مورخ 1398.11.13 با رد واخواهی و تائید دادنامه واخواسته رای به بطلان دعوای تقابل و جلب ثالث صادر نمود. (پیوست 16)با تجدید نظر خواهی موکل از دادنامه شماره 9809970242101565 مورخ 1398.11.13 و طرح پرونده در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان، شعبه موصوف با مداقه در مستندات تقدیمی مبنی بر تقدم انتقال مالکیت خودرو از تجدید نظر خواه ردیف اول (سجاد موسوی) به موکل، بررسی محتویات پرونده و عدم احراز رابطه امانی فیمابین سجاد موسوی و تجدید نظر خواه) نسبت به خودرو متنازع فیه، و دریافت گواهی قطعیت حکم از شعبه 1079 دادگاه کیفری دو تهران، طی دادنامه شماره 9909970221202193 مورخ 1399.09.29، با پذیرش اعتراض موکل و نقض دادنامه شماره 9709970242100820 و دادنامه شماره 9809970242101565،  قرار عدم استماع دعوی نسبت به دعوای اصلی تجدید نظر خواه صادر نمود. (پیوست 17 و 18) در رابطه با خودرو متعلق به موکل، پرونده دیگری توسط تجدید نظر خواه (یوسف مددی) تحت کلاسه 9409982163900498 شماره بایگانی 940500 به خواسته استرداد مال، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه خسارت به طرفیت تجدید نظر خوانده ردیف اول در شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح و پس از صدور دادنامه غیابی شماره 9409972163900880 مورخ 1394.08.24 در شعبه دوم اجرای احکام مدنی طرح پرونده اجرایی مطرح می گردد. (پیوست 19) در خصوص دادنامه فوق نیز متاثر از اعتراض موکل، طی دادنامه شماره 140068390004351666 مورخ 1400.04.01 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران، اعتراض موکل وارد تشخیص و رای معترض عنه نقض و حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه (یوسف ...) نسبت به خودرو صادر شده است. (پیوست 20) پس از نقض دادنامه های صادره له موکل نعمت ... (تجدید نظر خواه) علیرغم علم به غیر قانونی بودن انتقال خودرو به نام خود، عدم مالکیت و استحقاق خود و آگاهی از اینکه موکل مالک شرعی و قانونی خودرو می باشد، به جای انتقال سندی خودرو به نام موکل، با سوء استفاده از سند برگ سبز، خودرو تحت تصرف و مالکیت موکل را به صورت غیر قانونی از پارکینگ مهدی یار خیابان دماوند خارج کرده و پس از فک پلاک در اداره شماره گذاری پلیس راهور، به نام دیگری منتقل می کند که متاثر از انتقال فاسد اخیر، برگ سبز جدید تحت شماره انتظامی 88 ایران 826 ه 21 به نام انتقال گیرنده صادر شده و در این ارتباط شکایتی دایر بر فروش مال به غیر در شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران تحت کلاسه 140068920003154463 شماره بایگانی 0000456 مطرح رسیدگی می باشد. (پیوست 21)در رابطه با خودرو متنازع فیه دعوی دیگری تحت کلاسه 140068920004060976 به خواسته صدور حکم به ابطال برگ سبز سند خودرو شماره انتظامی 88 ایران 826 ه 21 از نام خانم رویا هشمی، صدور حکم به فک پلاک از خودرو شماره انتظامی 88 ایران 826 ه 21 از نام خانم... و تنظیم سند برگ سبز به نام موکل (خواهان) در واحد شماره گذاری پلیس راهور تهران، صدور حکم به محکومیت خواندگان به استرداد و تحویل خودرو به موکل، مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دستور موقت  (بدوأ صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال خودرو شماره انتظامی 88 ایران 826 ه 21 در واحد شماره گذاری پلیس راهور) به... در شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح رسیدگی می باشد. (پیوست 22)بخش دوم) ایراد وارد به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه (یوسف مددی) برخلاف ادعای خلاف واقع وکیل تجدید نظر خواه، طبق مستندات موجود، خانم...، به شماره ملی 2200459300) خودرو متنازع فیه را پیش از نصب پلاک به نام خود، به تجدید نظر خوانده ردیف اول (س) فروخته و ایشان نیز به عنوان مالک شرعی و قانونی خودرو را به موکل فروخته و تحویل نموده است. اما نامبرده 12 روز پس از واگذاری خودرو به موکل، در اقدامی متقلبانه و من غیر حق برگ سبز خودرو را در اداره شماره گذاری به نام تجدید نظر خواه تنظیم کرده است.  ٭ علاوه بر دادنامه های صدرالاشاره که به مالکیت موکل به خودرو متنازع فیه دلالت دارد، کشف حقیقت این انتقال و عدم استحقاق تجدید نظر خواه با احظار و استماع اظهارات خانم... گیلان  به شماره ملی 2200459300 (که در سامانه ثنا ثبت نام نموده است) برای شعبه محترم رسیدگی تجدیدنظر به راحتی امکان پذیر می باشد و تقاضا دارد در خصوص صدور ابلاغ و احظار ایشان جهت استماع اظهارات دستور مقتضی صادر گردد.در خصوص ادعای پرداخت وکیل تجدید نظر خواه، مبنی بر پرداخت وجه طی چک بانکی تاکنون مستند گویا و قابل اتکایی ارائه نشده و گردش حساب استنادی مثبت ادعای پرداخت نمی باشد. - همچنین وکیل تجدید نظر خواه در ادعای خلاف واقع دیگر اظهار داشته، موکل از طرح پرونده در شعبه 124 عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر مطلع بوده است. در اثبات بطلان ادعای نامبرده، همان طور که در بند 3 بخش اول لایحه و پاراگراف 5 واخواهی مورخ 1398.04.31 و بند 3 دادخواست تجدید نظر خواهی مورخ 1398.11328 (تقدیمی در پرونده کلاسه 9709980242100244) نیز تصریح شده، تجدید نظر خواه با هدف عدم آگاهی موکل از جریان رسیدگی پرونده شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر، ایشان را مجهول المکان معرفی نموده و به همین جهت دادنامه شماره 9709970242100820 مورخ 1397.06.05 نسبت به موکل غیابی صادر و ایشان در بدو امر به جهت عدم اطلاع از طرح پرونده، فرصت و امکان دفاع از حقوق خود نسبت به خودرو را پیدا نکرده است.- وکیل محترم تجدید نظر خواه، یک مرتبه دیگر با مسکوت گذاشتن بخشی از واقعیت، در اظهاری عجیب که بی شک با هدف انحراف توجه قاضی و مستشاران محترم از حقیقت موضوع صورت گرفته، اعلام داشته نسبت به اعتراض موکل به دادنامه شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران عدم استماع صادر شده است. این در حالیست که با تجدید نظر خواهی موکل از دادنامه واخواسته، شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران، ضمن پذیرش اعتراض موکل و نقض دادنامه شماره 9709970242100820 و دادنامه شماره 9809970242101565،  قرار عدم استماع دعوی نسبت به دعوای اصلی تجدید نظر خواه (یوسف ...) صادر نمود است.بنابراین برابر دادنامه قطعی شماره 9909970222101317 مورخ 1399.05.30 شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران (مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی) که در تائید دادنامه شماره 9809972166201500 مورخ 1398.10.07 شعبه 1079 دادگاه کیفری دو استان تهران (مجتمع قضایی شهید مدرس) صادر شده، دادنامه قطعی شماره 9909970221202193 مورخ 1399.09.29 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در نقض دادنامه های‏ شماره 9809970242101565 مورخ 1398.11.14، شماره 9709970242100820 مورخ 1397.06.05 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید باهنر) صادر شده و دادنامه شماره 140068390004351666 مورخ 1400.04.01 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید مفتح) که در نقض دادنامه شماره 9409972163900880 مورخ 1394.08.24 همان شعبه صادر شده است، مالکیت موکل (شاکی)، نسبت به خودروکیا اسپورتج SL سفید روغنی مدل 2014 به شماره شاسی KNAPC812DE7597873 شماره موتور G4KEDH441247 محرز، مسلم و مسجل می باشد. لکن وکیل تجدیدنظر خواه سعی دارد به هر نحو ممکن، توجه مرجع محترم رسیدگی تجدید نظر را از واقعیت موضوع مبنی بر تقدم انتقال و استقرار مالکیت موکل به خودرو متنازع فیه و اینکه خودرو به نحو متقلبانه، من غیر حق و به صورت غیر قانونی به نام تجدیدنظر خواه منتقل شده و تجدیدنظر خواه اساسأ در نحن ما فیه مالک و مستحق نمی باشد، معطوف نماید و تجدید نظر خواهی فاقد هر گونه مستند و دلیل جدید بوده و تجدید نظر خواه مطابق شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، ایراد و اشکال موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح ننموده است و دادنامه تجدید نظر خواسته، مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است. 
نظریه :  با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر تمرکز نمود که رای مورد اعتراض با رهیافت زیر شایسته نقض می باشد:  نخست اینکه خواسته استرداد مال منقول در کنار خواسته اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی میباشد، دوم اینکه مطابق  ‌ماده 425 – قانون ایین دادرسی مدنی  چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.)) لذا صدورحکم به بی حقی  تجدیدنطر خواه فاقد محمل قانونی میباشد . سوم اینکه مالک رسمی و اولیه خودرو اسپورتیج مورد تنازع  خ ....  بوده و طرفین پرونده مدعی هستند که خودرو را با واسطه و با وکالت خریداری کرده اند درحالی خواهان اعتراض ثالث هیچگونه قراردادخرید و یا وکالتی  که حکایت از انتقال خودرو از خانم  معصومه...  باشد ارایه ننموده درحالیکه تجدیدنظر خواه ضمن ارایه وکالت نامه ی شماره ۱۳۹۲۳۱۲۵۱۸۱۴۰۰۰۰۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ تحت سند ر سمی شماره ی ۴۸۵۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ خودرو را  از خانم معصومه... خریداری و بوسیله  وکالتنامه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ به واحد تعویض پلاک و شماره گذاری مراجعه و برگ سبز خودرو به نام ایشان گردیده است . لذا  تجدید نظرخواه درهنگام دادرسی طبق سند رسمی تنظیمی دردفترخانه و برگ سبز ، مالک  رسمی خودرو بوده و تا به امروز هیچ گونه حکمی درخصوص جعلی بودن ویا ابطال اسناد رسمی فوق صادرنشده است . باعنایت به ماده (70) قانون ثبت  که مقرر می‌دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن‌ها ثابت شود (انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.) مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به 6 ماه تا یک سال انفصال موقت، محکوم خواهند شد. چهارم اینکه  دادنامه ش 489  صادر از شعبه 1179 مورخ 17 /06 -94  حکایت از  محکومیت اقای .... و حکم کیفری به نفع  تجدید نظر خواه صادر شده  و نسبت به حکم صادر تا به امروز خدشه و یا اعتراضی به ان صورت نگرفته و از طرفی احکام  حقوقی  شعب  124 و 214 مبنی بر استرداد خودرو که صرفا به دادنامه صادر از شعبه 214 اعتراض ثالث شده درحالی که مطابق دادنامه 820 مورخ 5/06/ 1397  تجدید نظرخواه محکوم به استرداد خودرو فوق شده و حکم صادر تا به امروز نقض نشده است . پنجم اینکه  صرف نظر از اینکه در دادنامه . 1511 مورخ 08 – 10 -/1395  شماره خودر و پلاک خودرو اشاره ای نشد و در پاسخ استعلام اجرای احکام  خودرو اسپورتیج مدل ۲۰۱۴ با پلاک انتظامی ۶۲۲ م ۴۵ ایران ۸۸ اعلام شده  ولیکن در حال حاضر خودروی فوق با مشخصات فوق وجود ندارد و بلحاظ فک پلاک عملا به نوعی تلف حکمی صورت گرفته است. برفرض صدور حکم الغاء اثر قانونی بر ان مترتب نمیباشد . زیرا نه خودرویی با چنین پلاک موجود میباشد و نه چنین خودرویی درنزد تجدیدنظرخواه وجود دارد 
 نظریه: النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر تمرکز داشت که صرف نظر از این که اتومبیل اکنون چندین دست منتقل شده و به عنوان یک مال منقول با نظم معاملاتی حاکم بر سوق المسلم از موازین تلف حکمی برخوردار بوده و ذی نفعی در وضعیت کنونی به شدت موردتردید می باشد، معترض ثالث قرارداد پایه ندارد که بدان استناد نماید و در رای مورد استناد اشاره ی به خودرو ندارد. در رای کیفری1511-95مورخ 8-10-95 مورد استناد ص 78 در هیچ سطری از آن به مشخصات این خودرو هرگز اشاره ی نشده و مفهوم حقوقی رد مال در ان اعم از رد وجوه و رد خودرو می باشد. بنابراین استناد به چنین رایی به مثابه دلیل اعم از مدعاست. هرگونه توضیح خارج از دادنامه بدون اصلاح متن رای برای این دادگاه قابل استناد نیست. مهمتر این که در نقطه مقابل این رای کیفری کلاهبرداری، دادنامه جزایی دیگری دایر بر خیانت در امانت خودروی متنازع فیه به شماره 498-94 مورخ17-6-94 شعبه 1179 کیفری دو تهران آن هم با تاریخ مقدم ص49 پرونده وجود دارد که صراحتا به مشخصات خودروی مزبور اشاره داشته و خیانت در امانت این خودرو را به نفع شاکی یوسف .... دارد. بنابراین با وضعیت موجود قاعده تبعیت از آرای کیفری را منتفی می سازد. ضمن این که رای مورد اشاره در ارتباط با  سجاد موسوی و نعمت شاه مرادی است در حالی که رای خیانت در امانت مورد استناد تجدیدنظرخواه، بین ... و متهم....اصدار یافته است. از این رو  به نظر می رسد رای کیفری مورد استنادبر خلاف تصور محکمه محترم نخستین متضمن حق عینی نبوده و  با تنافی مدلول این دو رای نمی توان دادنامه حقوقی مورد اعتراض ثالث را از هم گسیخت.اساسا استناد به آن با وجود رای صریح خیانت در امانت مشمول قاعده فقهی ترجیح بلا مرجع است.در نهایت خودرو به عنوان مال منقول جابجا شده و اسناد نقل و انتقال دیگری وجود دارد که مورد خواسته ابطال از سوی تجدیدنظرخوانده قرار نگرفته و دعوا علیه متصرفین بالفعل خودرو طرح دعوا نشده است. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی معترض ثالث را صادر و اعلام میدارد» وحدانی نیا. جراحی