فقه حقوقی جراحات و دیه تصادف
3 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 0001115 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
دادنامه مورد اعتراض به  شماره 8939-1400  مورخ26-4-1400 صادره از  شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران به خواسته  دیه جراحات که بر اساس آن  رای بر محکومیت صادر شده ... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که به دلایل زیر انتساب صدمات به حادثه مورد ادعا کیلومتر 35 جاده ورزقان در 15-2-1388 محرز است. 1-دادنامه جزایی1104-مورخ 28-10-88  دادگاه بخش خواجه ص 2 بر  صدمات احتمالی تجدیدنظرخواه صراحتا دلالت دارد2-  پرونده کیفری به شرح ص65 مطالبه و استنادات موجود است.3- پزشکی قانونی به شرح نظریه155285 مورخ 13-9-98 ص 69 که در مرحله نخستین دادرسی معرفی و ناظر به همان صدمات پرونده بیمارستانی تبریز و مدائن و مهرداد تهران ارزیابی شده  اظهار نظر نموده است4- عدم مراجعه مصدوم هرچند یک نوع کوتاهی بوده لیکن مصداق رضایت و گذشت نبوده و ضمن استصحاب حقوق ناشی از صدمات نافی ضرورت ایفای تعهدات از سوی بیمه گر نیست. در این دلالت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد.» وحدانی نیا