فقه حقوقی تعهدات هزینه های شهرداری و دارایی
3 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده 0001156 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«...دادنامه مورد اعتراض به  شماره  1031  مورخ11-8-99 صادره از  شعبه... دادگاه حقوقی تهران به خواسته  ایفای تعهد تسویه حساب شهرداری و دارایی و مالیات و ... در ایام اجاره ملک استیجاری که بر اساس آن  رای بر الزام صادر شده... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که

1- خواسته بر اساس زمان شروع و پایان عقد اجاره و تخلیه ملک منجز است 2- خواسته ایفای تعهدات موجود و الزام به پرداخت بر اساس شرایط عقد اجاره می باشد. پرداختی های مستاجر بر اساس گواهی های ارایه شده بایستی از بدهی وی در این باره کسر گردد. در این دلالت دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد.  معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. اشکال دیگری هم بر رای تجدیدنظرخواسته وارد نیست،» وحدانی نیا