فقه حقوقی تعهدات فروش خودرو
1 بازدید
موضوع: حقوق
 نظریه حقوق زنده 427-1400 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
دادنامه شماره 1511-99 مورخ 1399/12/17 به خواسته تحویل خودرو تیوولی صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدید نظر خواه به تحویل و تسلیم یک دستگاه خودروی سواری تیوولی موضوع قرارداد 34795 مورخ 97/02/10 و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد. دادگاه توجه خود را به این معطوف می دارد که از ناحیه تجدید نظرخواه به اصالت قرارداد استنادی خدشه ای وارد نشده و برمبنای آن  مشار الیه با پیش فروش خودروی موصوف مکلف به تحویل آن مطابق مشخصات و ملزم به ایفای تعهد می باشد. افزون بر آن دلیلی بر انحلال یا انفساخ قرارداد و به تبع آن زوال و سقوط قرارداد ارائه نشده است. اصل لزوم و صحت قرارداد به ضمیمه اوفوا بالعقود ایجاب می نماید که طرفین به مفاد تعهد خویش پای بند باشند. در فهم مرجع تجدیدنظر اعتراض موثر نیست.دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس قواعد جاری و نهادهای حقوقی مطابق محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً در وضعیت بی نقصی صادر و جزم اندیشی شده است ، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننمود. لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه داعیه تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه نخستین را مطابق مقررات و اصول دادرسی دانسته، به اتکای ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی  ناظر به مواد 10 و 220 الی 228 قانون مدنی و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نظر به « غیر قابل تجزیه بودن تعهدات قراردادی» و ضرورت رعایت « اصل موازنه قراردادی» با این قید اصلاحی که تحویل و تسلیم خودرو منوط به پرداخت مابقی ثمن خودرو از سوی خریدار مطابق بهای اتومبیل بر اساس قیمت های مصوب قانونی تولیدکننده( نه نرخ حبابی بازار ) مطابق قرارداد می باشد.» وحدانی نیا