فقه حقوقی طلب، چک، استصحاب
15 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 14001255 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«...دادنامه مورد اعتراض به  شماره2307-99 مورخ  24-12-99 صادره ازشعبه102دادگاه حقوقی تهران به خواسته وجه چک صد و ده میلیون تومان شماره 317516 بانک رفاه کارگران تاریخ8-3-97 که بر اساس آن رای برمحکومیت تجدیدنظرخواه صادر شده ...این مرجع توجه و تمرکز نمود که؛

1- دادنامه کیفری شماره 2025 شعبه 1108 کیفری دو تهران بر احراز اخذ غیر قانونی چک از دارنده و تخریب چک توسط تجدیدنظرخواه و شخص دیگر دلالت دارد. این رای با دادنامه 1815-98 شعبه 9 تجدیدنظر تهران مورد تایید و قطعیت قراردارد.2- تجدیدنظرخوانده در مقام شاکی پرونده کیفری و خواهان پرونده حقوقی ذی نفع و دارنده چک به شمار می اید. این ایراد که دارنده چک شخص دیگری باشد با مفاد رای کیفری تطابق نداشته و صادرکننده نمی تواند در این باره طرح چالش نماید.3- در اختیار قرارگرفتن لاشه چک با توجه به مفاد رای کیفری اثری نداشته و اصل بر بقای دین ناشی از سند تجاری می باشد.4- قاعده تبعیت از رای کیفری در این موضوع حاکمیت دارد. در این دلالت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد.معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. اشکال دیگری هم بر رای تجدیدنظرخواسته وارد نیست..»