فقه حقوقی ابطال سند
17 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 14001241 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

دادنامه مورد اعتراض به  شماره9178-1400مورخ 10-3-1400  صادره از  شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران  به خواسته ابطال سند رسمی پلاک 239 فرعی از1425 اصلی  که بر اساس آن  قرار عدم استماع صادر شده... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که؛

1- مورد خواسته به عنوان ثمن قرارداد شماره 1417 مورخ30-6-83 قرار دارد و اکنون در مالکیت رسمی ناصر ...فرزند شکرالله استعلام شده است.2-ابطال سند ملکی که ثمن قرارداد می باشد مبتنی و مشروط به احراز انحلال معامله ی پایه است. 3- انحلال قرارداد اصلی مورد خواسته قرار ندارد.4- در عقود معاوضه ای هر یک از عوضین و معوض علت دیگری به شمار می اید و بطلان انتقال یک مورد به دیگری سرایت دارد و بین دو عوض رابطه متقابل وجود دارد. بنابراین صرف عدم انجام تعهدات یا زمان دار بودن قرارداد فی مابین و انقضای فرجه مورد ادعا کفایت ندارد.

در این دلالت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد..» وحدانی نیا