شهرداری ها
465 بازدید
تاریخ ارائه : 11/15/2014 9:21:00 AM
موضوع: حقوق

عنوان: تحدید مالکیت در مقررات شهرداری با تکیه بر آرای دیوان عدالت اداری استاد راهنما: جناب آقای دکتر درویش قاضی  محترم دیوان عالی کشور وعضو هیات علمی دانشگاه استاد مشاور: جناب آقای علیرضا صیفی رییس کل  محترم دادگستری خراسان جنوبی ،داورجلسه :دکترشریعت باقری رییس محترم دانشگاه علوم قضایی،پژوهشگر: محمدامین وحدانی نیا ؛ دکتری فقه و مبانی حقوق و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت تاریخ تدوین: 20/8/1392تاریخ دفاع:18/5/93ساعت۱۴تا۱۶/۳۰..................برای دریافت گواهینامه تخصصی – پژوهشی قضایی موضوع موافقت نامه شماره 36553/1803مورخ 23/2/1383 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری وبرخورداری از مزایای معادل دکتری

............................................

ownership restrictions in the regulations of Municipalities

                 By relying on judicial procedure    

              of Administrative Court's  judgments   

.............................................................................................

چکیده:

کامل­ترین حق اشخاص در عرصه اجتماع مالکیت است.در حقوق اقتصادی اسلام ، مالکیت نه مطلق است نه انحصاری و نه دائمی ؛ بلکه در اندیشه فقیهان امامیه برای ویژگی های انحصار، اطلاق و دوام مالکیت شروط و قیود ضروری وجود داشته که محدود کننده اطلاق مالکیت می باشند؛

از این رو گاه با تعارض مصالح فردی و جمعی با تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص در اجرای طرح های شهری، اصل احترام به حقوق مالکانه  محدود ویانفی می گردد؛ در این فرض بااتخاذ نظریه تضمین حق در مبانی مسئولیت مدنی شهرداری در راستای جبران ضرر و زیان دارنده حقوق مالکانه ازطریق پرداخت عوض یا قیمت املاک به شیوه عادلانه می بایست جبران خسارت شود. در این فرایند مقررات موضوعه از جمله قانون نحوه تقویم ابنیه -املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها اصل را بر توافق شهرداری با دارنده حق مالکانه قرار داده و در صورت عدم توافق، پرداخت قیمت عادله با تشخیص کارشناسان مد نظر قانونگذار می باشد. شیوه های جبران ضررو زیان دارنده حقوق مالکانه متفاوت بوده، بین حقوق شخص مالک با سایرین در ملک وی بایستی قائل به تفکیک شد. شهرداری در تقابل با حقوق مالکانه اشخاص خصوصی ، دولت و موقوفه  گاه ملزم به رعایت قواعدی متفاوت شده، در این میان قاعده امکان یا عدم امکان تبدیل به احسن مال موقوفه توجه ویژه را می طلبد. کاوش در آرای «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بیانگر آنست که: قضات دیوان اصل را بر احترام به حقوق مالکانه اشخاص خصوصی قرار داده، به هنگام ابهام و اجمال در حرکت بر لبه تیغ عدالت  با رویکردی محتاطانه مطابق اصل احترام به حقوق مالکانه قلم زده اند.

واژگان کلیدی: تحدید مالکیت، مسئولیت مدنی شهرداری، حقوق مالکانه ، تملک در اجرای طرح های شهری، پرداخت معوض یا بهای املاک، حقوق دولت و موقوفه، حقوق سایرین.

 ....................................................................................

Review and Abstract

The right of ownership is complete right In the Community. Owner ship is not exclusive, it is not absolute and not Permanent. In view of the shia fughaha for these three Elements is   conditions That   are Limited of the ownership. Thus, individual and social interests will conflict with each of other in the urban life, and property ownership will be limited. The premise of the theory of Guarantee the right in the Foundations of Civic Responsibility The owner damages  must be compensated  Justly  by similar property or price. Under the provisions  Principle is  that There is the  agreement  of Municipality  with the owner . In case of disagreement, the price adeleh with the detection experts is Consider by legislator  . different ways   is for Owner(or landlord) Compensation. The owner rights with respect to others in the owners property should be segregated , In contrast to municipal  whit  ownership rights of private parties, the government and the Religious activities Charity( awqaf) required to follow different rules in the rule of possibility or impossibility  and require special attention. Looking at the Administrative Court's of iran(divan-edalat)" Judges seeking  Principle Respectful of the   ownership rights  and When the law is unclear Prudential will vote in accordance with the principle of respect for property.

 Keywords: reservation of ownership, civil responsibility for municipal" rights ownership, ownership of the municipal projects, pay for valuable consideration or value of the property, and state law and endowments   and rights of others