چالشی در حق مسکن و اشتغال زنان
833 بازدید
تاریخ ارائه : 9/6/2014 9:04:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

خانواده و زنان تاريخ : سه شنبه یازدهم شهریور 1393

 گفتگو های  حقوقی در برنامه رادیویی پنجره های روشن  

 این  گفتگوها با موضوعات چالش در حق انتخاب مسکن زنان  و حق اشتغال آنان با حضور دکتر محمد امین وحدانی نیا و سر کار خانم دکتر افشار نادری  جا معه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه  برگزار واز تاریخ های 5/6/93 و12/6/1393ساعت 20-19چهارشنبه ها در شبکه سراسری رادیو خانواده روی موج FMدر حال پخش یرای شنوندگان عزیز در سراسر کشور می باشد

  در این برنامه با توجه به زندگی های نومکان و ضروریات اقتصادی وکاری و تحصیلی مردان و حساسیت خانواده زن در بدو زندگی مشترک و نظر به مبانی شرعی و حقوقی وعرف  های اصیل خانواده ایرانی که گاه برخی از آن ضامن بقای خانواده بوده است ،مقررات قانونی ومنشور حقوق زن مورد مداقه قرار می گیرد.

  سرفصل های مباحث دکتر وحدانی نیا به شرح زیر است:

 *ملاک های مسکن خلاف عرف و شان  مورد ادعای زن چه می باشد؟

 *توافق های معتبر و نافذ در باره مسکن به هنگام ازدواج چگونه صورت می پذیرد

 * اثر عدم توافق زوجین و اصل اولیه در تبعیت اقامتگاه زن از مرد و فلسفه ان چه می باشد

 * بررسی  حق منع کار زن توسط مرد و حد وحدود آن  ورویه قضایی موجود

 * انگیزه ای کاری زنان برای اشتغال

 *ضرورت فراگیر کردن بیمه زنان و هدایت انگیزه های کاری زنان

 *تضمین نقش های مادری و همسری زنان

 * موضوع طرح تفکیک جنسیتی باید ها و نباید ها در فضای کاری. عجیب آنستکه زنان شاغل عمدتا خود برای راحتی  در محیط کاری متمایل به محیط اختصاصی و کاری اند لیکن برخی مروجین فمنیسم به جای انان سخن می گویند! و برخی سیاستمداران برای ریزش نکردن آرای انتخاباتی از بیان واقعیت ها وآسیب های موجود سر باز می زنند! 

 *تخصصی کردن تحصیلات  دانشگاهی زنان و واگذاری عرصه های تعلیم وتربیت و پزشکی های تخصصی ووکالت در دادگا ههای خانواده در عرصه کاری به انان و از سوی دیگرخالی کردن فرصت رشته های سخت وزیان آور برای  پسران دانشجو مانند معدن  وبسیاری از مهندسی ها که در عمل زنان نتوانسته در آن توفیقی قابل توجه داشته باشند!

راهکار های ازدواج منطقی وماندگار وتاثیر آن بر زندگی پر مسوولیت مرد بدون دغدغه کاری برای زنان و شناخت چا لشهای ازدواج سفید(with marriage)

 سایر سرفصل ها

 1-  ماده 1114 مبنای قانونی بحث مسکن است

 2-   مسکن مصداقی از نفقه است و در برخی موارد کارشناس تعیین نفقه می تواند بدان توجه کند

 3-   حق تعیین با حق انتخاب که فقط حق شهر است فرق دارد توجه که شرط در این باره مبهم نباشد

 4-   در تعیین مسکن مهم شان زوجه و البته توان مرد در عمل ملاک قرار می گیرد

 5-   انتخاب مسکن ار اثار  مسوولیت مرد در خانواده است و طیبعی است که اصل بر تبعیت از اقامتگاه وی است. خلاف ان باید در ازدواج شرط شود

 6-    اکنون این موضوع مشکل  وچالش عملی  برخی خانواده ها  و از جمله  علل بروز نزاع است

 7-   قاعده عدم سوءاستفاده از حق برای مرد یا زن رامی توان در حق مسکن استناد کرد وبه مدد آن انصاف و عدالت را در پرونده های خانوادگی حاکم نمود.

 8-   امروزه مسکن فامیلی و پدر سالارانه رویه نیست و می توان نظر دادکه زن حق دارد از سکونت با خانواده شوهر خودداری کند

 9-   حق اولیه انتخاب مسکن برای مرد با تکلیف همراه بوده و مردان در این باره مسوولیت هایی در مقابل زنان دارند.

 10-  مرد از تکلیف تهیه مسکن خودداری کرد الزام در دادگاه ممکن است

 11-   خودداری زن از حضور در مسکن زوج به معنای نشوز وی است حق نفقه ندارد

12- حق انتخاب مسکن اگر به زن داده شد جنبه استمراری دارد با یک دفعه ساقط نمی شود

 13-   زن با دارا بودن این حق نمی تواند مسکن خارج از کشور یا با والدین انتخاب کند  سوءاستفاده از حق با ضرر دیگری ممنوع! عرف محل هم یکی از ملاک های تفسیر است

 14-  شوهر هم با دارا بودن این حق نمی تواند زن را به زندگی با والدین خود مجبور کند

15-   زمان اعطای حق مسکن به زوجه در ضمن عقد نکاح است توافق بعدی هم بلا مانع است

 16-    مشهوراز مراجع فتوا داده اند که زوج بایستی مسکن مناسب شان زوجه و متعارف محل تعیین کند

 17-  ماده 1116 قانون مدنی مقرر داشته؛ موارد خوف وضرر یا به تراضی یا انتخاب محکمه است

 18-   اگر قید توافق زوجین در ضمن شرایط نکاح موجود بوده حال در انتخاب محل توافقی ندارند چه کنیم؟ دو نظر است.مرد(با این استدلال که انتخاب هر دو تعارض پیدا کرد و تساقطا و اصل بر اقامتگاه شوهر به حکم قانون باشد) یا دادگاه کدام نظر؟ نهایت دادگاه تصمیم می گیرد

19 بهتر است خانواده دختران تازه شوهر کرده پر پر واز را به جوانان یاد دهند و مانند قدیمی تر ها بر حضور دختر شان در خانه شوهر و تحمل مشکلات اول زندگی تاکید کنند. زیرا فرزندان به طور طبیعی به یاد روز های خوش زندگی بی مسوولیت در کنار والدین بی میل به رها کردن زندگی نیستند! مگر انکه در موارد استثنایی به عنوان آخرین گام که شوهری بی مروت عرصه را بر زنی مظلوم تنگ کرده باشد و این کاملا استثنایی می باشد.

 اشاره ایی به چند ماده قانونی مرتبط

 ماده 336 قانون مدنی مقرر می دارد:هر گاه کسی بر حسب امر دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاً براي آن عمل اجرتی بودهو یا آن شخص عادتاً مهیاي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است

 بصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار

اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
می‌نماید.

 ماده 1114 زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .

ماده 1115 اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی براي زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهي ضرر مزبور،

 محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهي شوهر خواهد بود .

ماده 1116 در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکناي زن به تراضیطرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقرباي نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورداطمینانی را معین خواهد کرد

 والسلام دکتر محمدامین وحدانی نیا