بچه های هیات باید مانند ماهی همیشه دردریای عاشورا تنفس کنند.
86 بازدید
تاریخ ارائه : 12/14/2014 8:06:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 بچه های هیات باید مانند ماهی همیشه دردریای عاشورا تنفس کنند

زیستن لحظه ایی و گذری در جریان عاشورا کارساز نیست

 شرح سخنرانی به وبلاگ نویسنده در آدرس ارایه شده مراجعه فرمایید

http://hajaminv.blogfa.com/