نفقه زن در دوران عقد
103 بازدید
تاریخ ارائه : 11/16/2014 9:52:00 AM
موضوع: حقوق

ایا زن در دوران عقد شرعی نکاح و قبل از عروسی(خانه شوهر رفتن) نفقه(الزام مرد به پرداخت مخارج زن )دارد؟

هر عدم تمکینی دلالت بر نشوز نداشته لیکن هر نشوزی مصداق عدم تمکین است. بنا براین دادگاه باید بررسی کند آیا زوج در خواست تشکیل زندگی و  یا تمکین زوج را نموده یا خیر؟ در صورتی که مانع از سوی زن نباشد وی حق نفقه دارد و گرنه به منزله نشوز و عدم پرداخت نفقه خواهد بود.به صورت کلی با وقوع عقد نکاح مقتضی نفقه موجود است و  وجود یا عدم وجود مانع بایستی  در دادگاه بررسی شود .یعنی اگر زوج ثابت کرد که زن در تمکین وی نیست وحاضر به تشکیل زندگی مشترک نشده  مانع محقق شده و نفقه تعلق نمی گیرد.