اعتراض ثالث اجرایی
660 بازدید
تاریخ ارائه : 11/16/2014 10:31:00 PM
موضوع: حقوق

اندیشه های حقوقی تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393

 این نظریات سابقه مستند سازی شده دارد. محققیق ،اساتید و دانشجویان محترم  ناچار به ارجاع  در نوشنه های خود می باشید! با تشکر

اعتراض ثالث اجرایی 1

درباره دعوی اعتراض ثالث آقای ...با وکالت اقای ...... به طرفیت خانم .....فرزند ... .. و ..........فرزند محمود به خواسته اعتراض اجرایی ورفع توقیف از واحد 97 متری طبقه چهارم شمال غرب در مجتمع 12 واحدی واقع در کرج که به نام خوانده ردیف اول(محکوم علیه) معرفی وتوقیف شده است؛ امارات قضایی از جمله؛1- اعتراض ثالث اجرایی  اقای ابوالفضل ...... در کلاسه 920319 و رد وتایید نهایی رد اعتراض2- قرار داد ساخت 16/1/91 و شیوه تقسیم در بند 5 با این توضیح که توافق استنادی 2/12/91 معترض ثالث با تایید  املاک ارکیده 2به سبب تنظیم در برگه عادی از نظر عرف بنگاه داری غیر متعارف جلوه می کند و بنابر این نمی تواند با تقسیم نامه  مقدم 16/1/91  در تعارض قرار گیرد ،3-علاوه نظریه کارشناسی  اجرای احکام کرج  و سکوت اولیه محکوم علیه و اظهارا ت او در جلسه 15/2/93 اجرای احکام جمله اماراتی است که در نظر دادگاه موید ضرورت اعمال ماده 22 قانون ثبت در این نزاع بوده وبر تلقی مالکیت  رسمي  اقای مسعود ...... بر یک ونیم دانگ  در عرصه پلاک 162/12778 کرج شهرک بنفشه از مجموعه 12 واحدی  محمول مي باشد. بر همین اساس لایحه 16/2/93 زوجه در باب احتمال تعلق این واحد به شخص ثالث ، صرفا یک نگرانی در روند اجرا بوده و ضمن تلاش مشار الیها در تصرف واحد 110 متری نمی تواند اقرار زوجه به تعلق این واحد به ثالث تلقی  و در نتیجه مستمسک وکیل معترض ثالث در اين مرحله قرار گیرد. از این رو دادگاه اعتراض را وارد ندانسته به استناد ماده 146-147  حکم بر رد ان را صادر و اعلام می دارد. نظر به مالکیت مشاعی معترض ثالث و محکوم علیه در کل مجموعه ، النهایه با توجه به صورت جلسه 15/2/93و اظهارات وکیل محکوم لها در باب محاسبه و جبران اضافه دریافت 500000000ریال  ودیعه مسکن  بابت پیش قسط از محل ملک مورد مزایده( با توجه به اصلاح رای در دادگاه تجدید نظر و کاهش پیش قسط) مقرر می شود تا اجرای احکام  با اعلام به مرجع مجری نیابت در مزایده ملک 97 متری(كرج)، این اضافه دریافت را از طریق  کسر از مطالبات زوجه یا الزام زوجه به پرداخت اضافه دریافت قبل از تایید مزایده و تنظیم سند واحد  مزبور(97 متری) به نام زوجه به  نفع زوج تهاتر يا  محاسبه نماید. در صورت   تنفیذ نهایی مزایده 17/6/93 واحد 97 متری النهایه از واحد 110 متری زوج در همان مجموعه 12 واحدی كرج به عنوان مستثیات  دین رفع توقیف  گردد. این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگا ههای محترم تجدید نظر استان تهران است.( نظریه931051/275...محمد امین  وحدانی نیا) 

.....................................

 اعتراض  ثالث اجرایی( 2)

در باره اعتراض ثالث .......  فرزند ابراهیم با وکالت آقای .....  به طرفیت خانم مریم .....  فرزند صفت الله ....... به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی( موضوع مواد 146 -147 اجرای احکام)؛  با این ادعا که معترض ثالث مدعی است: وی در گذشته به شرح بیع نامه  22/3/87 سه دانگ مغازه مورد مزایده در پلاک ......فرعی از 74را ابتیاع کرده و در حقیقت زوجه ملک غیر را تحت عنوان مال  محکوم علیه به اجرا معرفی نموده    و خواستار ابطال اسناد مزایده می باشد. معترض در این باب قولنامه  17/4/87 را ارایه داده است. شهودی به دادگاه تعرفه که اظهارات آنان با صدور قرار اتیان سوگند استماع شده است. دادگاه با توجه به اینکه ؛ اولا در تمام مراحل توقیف و مزایده ملک با وصف اخطار و کارشناسی مال توقیفی از سوی برادر محکوم علیه(معترض ثالث) ادعایی در پرونده مطرح نشده ؛ثانیا شخص محکوم علیه هم در جریان عملیات اجرایی در این باره ایرادی ننموده و  بر عکس در لایحه 13/8/92 مدعی شده به سبب ممر درامد وی این ملک مستثنیات دین می باشد،0294  ثالثا؛ صرف نظر از آنکه فلسفه اعتراض ثالث ورسیدگی  اداری یا قضایی در ماده 146 در حین جریان پرونده و برای جلوگیری از عملیات اجرایی در جریان توقیف و مزایده می باشد نه اقدامی اساسی در ابطال اسناد صادره پس از تملک قانونی برنده مزایده ، و به عبارتی بر فرض اثبات  بیع بین دو برادر در مقام ثبوت در فرض پرونده یک نوع تلف حکمی ممکن است تلقی شود(نظر به قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و تلقی فقهیان در اطلاق آن بر تلف حقیقی و حکمی)،  اصولا  در نظر دادگاه اصطیاد از  مجموع اظهارات شهود  بر وقوع اختلاف بین دو برادر دلالت  داشته و این  گواهی  گواهان با توجه به دلایل پیش گفته نمی تواند در  مقرون به صحت بودن ادعای معترض ثالث ثمر بخش باشد . از این رو دادگاه به استناد مواد 146-147 قانون اجرای احکام حکم بر رد دعوی معترض ثالث را صادر واعلام می دارد.در خصوص   دعوی خانم معصومه  ....... با وکالت  رسول م.... و ...... به طرفیت بهروز .... و مریم ...... و .....( خواهان و خواندگان دعوی اصلی) به خواسته ورود ثالث به  دلیل خریداری ملک پس از جریان مزایده و تضییع احتمالی حقوق وارد ؛ نظر به اینکه  ذی نفع در دعوی اصلی اعتراض ثالث شخصی استکه در جریان  عملیات اجرا مدعی حق  شده نه شخصی که پس از انجام  قانونی مزایده  به طرقی مانند انتقالات بعدی بر ملک مستولی  شده و در واقع دارنده با حسن نیت پس از مزایده ملک شده، از این رو به سبب ذی نفع نبودن در دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 146-147 قانون اجرای احکام قرار رد دعوی  مشار الیه صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگا ههای محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.(نظریه 931112 محمد امین وحدانی نیا--ش/275)