نسب و فرزند
179 بازدید
تاریخ ارائه : 11/25/2014 9:26:00 AM
موضوع: حقوق

  اثبات نسب

در باره  دعوی آقای............ فرزند حیدر به طرفیت خانم ........ فرزند ..... به خواسته اثبات نسب  فرزندی(رابطه ابوت) زهرای ده ساله   ،   با این توضیح که  ؛پدر احتمالی می گوید: در 20/4/84 همسرش زایمان کرده و چون وی حضور نداشته  جهت ترخیص به نام یکی از بستگان اقای ...... گواهی ولادت147823 صادر شده  و اکنون فرزند وی اسناد  هویت سجلی  ندارد.خوانده در دادگاه به صحت ادعای خواهان اقرار دارد. اخذ کننده گواهی اقای ......... با حضور در دادگاه صحت ادعای خواهان را گواهی می نماید و می افزاید برای حل مشکل فرزند در نبود طولانی مدت پدر این  اقدام را انجام داده و بر انتساب رابطه شرعی  زهرا به خواهان و خوانده اقرار می نماید.دادگاه با توجه به  سند طلاق 3927 دفتر خانه155 تهران که حکایت از رابطه شرعی قبلی اصحاب دعوی و در نتیجه اماره فراش داشته است،نظر به اظهارات شهود تعرفه شده که بر  ولادت فرزند مورد ادعا زهرای 9 ساله ناشی از رابطه زوجیت دلالت داشته وبا عنایت به اقرار و تصدیق صریح خواهان وخوانده وتایید آقای ........ به عنوان مطلع از گواهی ولادت11/5/89 به شماره 147823و  نظر به  استعلام 4845/32/1 -6/7/93 پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ این دادگاه بدین شرح که ؛با انجام آزمایش dna وبررسی احتمالات ژنتیکی و محاسبات آماری  ،ابوت خواهان آقای ......... را نسبت به فرزند دختر زهرا متولد شده از خانم........  احراز کرده است؛در نهایت دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد1270-1273 قانون مدنی حکم بر اثبات نسب  ابوت خواهان اقای  ....ی فرزند حیدر دارنده کد ملی ........ بر فرزند تولد یافته(زهرا  متولد 11/5/89) از خانم .... . فرزند .... دارنده کد ملی ......... و نتیجتا اصلاح گواهی ولادت صادره پیش گفته را در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. خواهان پس ازقطعیت رای می تواند نسبت به  پیگیری موضوع نسب در اداره ثبت احوال اقدام کند و این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگا ههای محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.( نظریه شماره 930842 محمد امین وحدانی نیا)