وقتی دیواری کوتاه تر از دیوار روحانیت نیست!
67 بازدید
موضوع: جامعه شناسی

این روزها در خبرگزاری ها  جزئیات خنثی سازی بمب عمل نکرده  در زیر بتن و سیمان در خانه ایی  در قلعه گاه کردستان  مشهور است.(متن خبر روزنامه هم شهری شماره  زیر مراجعه کنید.روزنامه همشهری  سوم خرداد 1394 شماره 6542).) 
نکته جالب توجه اینستکه ؛ این خانه را هرخریداری که ابتیاع می نمود و در آن ساکن می شد  تا متوجه موضوع بمب به جا ماده زیر اوار آن می گشت به دیگران  می فروخت . پس از چند دست معامله  نهایت یک از مسوولین محلی می گوید: این خانه را برای روحانی  مستقر روستا خریداری نمودیم تا در ان ساکن شود.  این ماجرا  مویدی است بر دریای کو تاهی دیگران که  در نهایت به نام روحانیت در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، مدیریتی و غیره تمام می شود !   چرا که دیواری کو تاه تر از دیوار روحانیت نیست و پلکانی بهتر از نام روحانیت برای صعود  سایر مردمان زیرک وجود نداشته و یا انداختن کاستی ها بر گرده این قشر مظلوم!

 گنه کرد در بلخ آهنگری        زدند در شرق گردن مسگری