ازدواجی آسان
152 بازدید
موضوع: جامعه شناسی

 ازدواج آسان:
 مقدمه : درازدواج انقدر هم نبايد  در پي آساني بودچرا كه هر  فعلي به فراخور خود مسووليت زاو مشكلاتي دارد .هيچ گل بي خاري نيست . زوجيت نهادي شرعي و قانوني همراه با حقوق و تكاليفي براي زوجين مي باشد.اما ازدواج آسان به معناي حذف برخي  اداب وسنن عرفي و اجتماعي دست و پا گير در مسير تشكيل زندگي قابل بررسي و تحليل بوده بااين مفهوم نكاتي ضروري مي نمايد:
1-  تفاوت ازدواج آسان و غیر آسان در  وجود عادت های دست وپاگیر و غیر ضروری دیکته شده از سوی اطرافیان و خانواده ها ناشی از فرهنگ اجتماعی یا فامیلی در ازدواج های غیر اسان می باشد که اين عادات و رسوم بي فايده  جهت تسهيل يك ازدواج آسان باید حذف گردد
2-شاخصهای متمایز کننده ازدواج آسان عبارتند از: حذف عادت های غیر ضرور در خواستگاری و مراسم عروسی، بی توجهی به خرید هایناشی از چشم و هم چشمی، حمایت والدین از جوانان، قناعت شخصي زوجین  و دوري از تجملات (مانند كرايه سالن گران قيمت-كرايه ماشين به اصطلاح كلاس با لا- گروه نوازندگي و آمار مهمانان گسترده ،) درکمتقابل دو  دختر و پسر،، كاهش بار منفيرواني و ترس از مسووليت هاي ناشي از ازدواج ، آغاز زوجیت با  محرمیت شرعی قبل  ازعروسی و تشكيل زندگي به شرط عدم دخالت خانوادهها در مراحل بعدی دوران نامزدی
3-  تجربه نشان داده است که امروزه خانواده هاحداقل با عدم دخالت در روابط زوجین بزرگترین و رها كردن آنان براي ساختن با مشكلاتخود مانند قديمي تر ها کمک  مهمي را  می توانند در باره ازدواج آسان اعمال کنند.  اين اصل منافي کمک هاي مالی بی منت در حد وسعخود  به فرزندان نمي باشد. مشكل امروزخانواده ها گرو كشي است.
4-رسانه ها با حذف پیام  های منفی و حذفتبلیغ زندگی های اشرافی از رسانه  ها و درمرحله بعد تهیه کننده گان فیلم و سریال ها ، ساخت برنامه های هدفمند در این بارهرا به کمک سمن های حامی خانواده و  باحمایت دولت در دستور کار خود قرار دهند
5-دوستان با تشویق به ازدواج آسان و الگو سازی در این روند می توانند اثر روانی وعملی ایفا نمایند
6-عوامل بازدارنده ازدواج آسان عبارتند از انتظارات غیر منطقی والدین زوج یا زوجه ،تک فرزندی و تعلیم و تربیت غلط در زندگی تک فرزندی با علا قه مندي شديد والدين وفرزندان، نرخ تورم بالاي اقتصادي،  رشدفرهنگ اسراف و تبذیر ، مشكل مسكن و اجاره نشيني
7-موانع توسط  ،زوجين ،خانواده ها ، رسانه ها، ماهواره ها و جریان های فمنیستی پدید می اید
8-برداشتن موانع  ازدواج آسان توسط  زوجین ، خانواده های انان  ، فامیل و اطرافیان، مراکز فرهنگ ساز، رسانه هاو دولت امکانپذیر می باشد
9-گروهای مردمی  و سمن هادر ایجاد بسترسازی  و فرهنگ سازی موثرند
 
10خانواده ها مهمترین نقش و موثرترین عامل نزدیک بهزوجین در این باره  و مقدم بر دولت هستند
 
11-نقش دولت در جهت فرهنگ سازی و  پرداخت یارنه ضروری ازدواج  ، اولویت در استخدام مردان متاهل ،ایجاد بیمههای  زنان خانه دار و غیره  در درجه دوم می باشد. اگر چه سیاستمداران و مدیران جامعه در برخی زمینه  ها مانند سیاست گذاری های کلی باید نقش اول را ایفا نمایند
12-رسانه ها در ایجاد فرهنگ سازی و ایجاد موج های ماندگار  ، مصاحبه با كارشناسان و خصوصا زوجين موفق والگو سازي  می توانند کار کارشناسی کنند
13- طلاق عوامل دیگری دارد و ازدواج اسان نمی توانددر استحکام خانواده موثر باشد لذا بی توجهی به زمینه های طلاق عاطفی و قضایی وغفلت از عوامل رو به رشد آن در ازدواج آسان هم برای زوجین جایز نیست
14- علل عدم ازدواج اسان در زندگی ایرانی : دور شدن ازارزش های  اسلامی و سنت های اصیل آن، بیتوجهی به  فرهنگ قناعت و مستحبات ازدواج ،گسترش روحیه تک فرزندی ، سخت گیری والدین ، تهاجم فرهنگ مصرف گرایی غرب ، و غیره
15-   فقدانازدواج آسان بر کاهش ازدواج ها و  افزایش روحیه تجرد گرایی اثر مستقیم داشته و سبب ترس جوانان از ازدواج و هزینه ایآن شده است. گاه هم شعار سنگ مفت گنجشک مفت به این پدیده در برخی شهر ها دامنزده  و جوانان  انگيزه اي براي مسووليت  يك زندگي ندارند
16- دخالت والدین اگر جنبه مثبت داشته باشد و نظراتوالدین هر دو طرف رابطه  هماهنگ  باشد کمک مستقیمی به ازدواج آسان می کند
17- تاخیر در ازدواج و بالارفتن سن تجرد  و کم شدن عواطف جوانی اثر مستقیم بر   ریسک پذیر نبودن جوانان داشته و سبب وسواس وتردید زیادتری برای فرار از ازدواج در سنين بالا می شود ضمن انكه شانس دختران برايانتخاب كمتر مي شود
18- مهریه به تنهايی عامل استحکام زندگی  نبوده امار مراجعه زوجین به دادگا ههای خانوادهنشان می دهد که بیشترین درخواست طلاق از سوی زوجینی است که مهریه های  نجومي  تا حد سن زوجه دارند. در حقیقت این ارزشهای  و الای زوجین است که به استحکام میانجامد نه مهریه بالا!
 
19- جلوگیری از طلاق با کار بیشتر بر روی خانوادهسالم ، رعایت حریم ها و مرزهای اخلاقی ، کنترل فضا های مجازی و رسانه های ناسالم .حل مشکل کار و اشتغال ، کنترل اعتیاد ،اموزش تعامل و  توان مندی زوجین در بحران ها و جلوگیری ازدخالت خانواده ها ،  تشویق به افزایش نرخباروری و جلوگیری از تک فرزندی که زمینه سار دخالت بیشتر خانواده های زوجین است وغیره ....
20-  تجربهنشان داده ازدواج  و خواستگاری من و خیلزیادی از جوانان این مرزو بوم به دلیل هم کفو بودن و ارزشی بودن و روند سنتی وانتخاب عاقلانه و واقع بینانه  ان در عملبا مدد خداوندگار عالم ماندگار  داشته است.
21-  اهمپیشنهادات برای ازدواج آسان در قالب سوالات قبلی اشاره شد
22- ازدواج دانشجویی  به تنهایی نمی تواند  هميشه ماندگار باشد . این ازدواج  ممکن است اسان باشد  ولی توقعات بعدی در آن باید مورد بررسی قرارگیرد . زوجین اگر درک مشترک و همراه همیشگی باشند می تواند  این نوع ازدواج هم خوب باشد و هم الگوی برایگسترش به عموم جامعه. اگر جنبه تبليغي داشته باشد و زوجين دانشجو در ميان فاميل وشهر و ديار خود مجددا يا قبلا اقدامات مشابه و ناهنجار در تشكيل جلسه عروسي بهصورت جداگانه داشته باشند اثر ازدواج دانشجويي خنثي مي گردد.
23- دغدغه و مشکلات ازدواج به طور کلی عبارتند از: بالارفتن سن ازدواج ،  مشکلات فرهنگی-اجتماعی، حضور بانوان در همه عرصه ای کاری خود مشکل ساز بوده است ،   مشکل کار و اشتغال مردان، تامين جهيزيه ، مسكن، پدیده طلاق و آثار منفی آن ، تبلیغ منفی گرو های طلاق، ادامه تحصیل بانوان وتلاش دراز مدت در کسب موقعیت های اجتماعی ، افکار فمنیستی ، آرزوی کار و اشتغالنامعقول زنان در برخی رشته  ها و مشاغل بیربط  و شركت هاي خصوصي، عدم گسترش بیمه  های اجتماعی برای زنان خانه دار، تبلیغ منفی  در باره فرهنگ مادری  و مربی گری، ازدواج های  سفید ، تامین نیاز های جنسی  غیر متعارف، سخت گیری والدین ،  ماهواره و رسانه  هاي  غیرارزشی.(نکات از  دکترمحمد امین وحدانی نیا.)