ترجمه از پیوست های اصول قانون بیع قرار داد های اروپایی
132 بازدید
موضوع: حقوق

 پیوست ها(ennex) از قانون قرار داد های بیع اروپایی 

ترجمه آرتیکل 55

طرف قرارداد حق دارد که تحت این فصل از قرار داد اجتناب کند، یا چنین حقی قبل ازمحدودیت  زمانی از دست رفته داشته است، یااین حق مورد تصدیق بوده است ؛ خواه قرارداد اصولا قابل اجتناب باشد یا خیر. خسارات وارده از  سوی طرف مقابل تحت عنوان زیان تلف ناشی از اشتباه باشد یا تهدید یا بهره برداری غیر منصفانه ؛ مشروط به اینکه  طرف  قرارداد می دانسته یا انتظار می رفته که به سبب اوضاع و احوال مربوطه باید بداند.( محمد امین وحدانی نیا)

ترجمه آرتیکل 56 Article 56

Exclusion or restriction of remedies

استثنا ها یا قیود خسارت

 خسارات فریب ، تهدید و انتفاع ناعادلانه نمی تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استثنا یا شرط شود.

 در ارتباط بین تاجرو مشتری،طرفین نمی توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شرط خسارت برای اشتباه را استثنانمایند.( محمد امین وحدانی نیا)

آرتیکل۵۷

انتخاب شیوه جبران خسارت

choice  of  remedy

آنطرف قرارداد که طبق این فصل مستحق جبران خسارت است  مطابق اوضاع و احوالی  که به همان طرف شیوه جبران خسارت برای عدم ایفای تعهد اعطا مینماید، ممکن است هر کدام از شیوه ها را انتخاب نماید.

 آرتیکل 58
قواعد عمومی تفسیر قراردادها
۱. قرارداد بر اساس قصد مشترک طرفین تفسیر میگردد؛ حتی اگر این تفسیر با معنای عرفی عبارات استفاده شده در قرارداد متفاوت باشد.
۲. اگر یکی از طرفین مقصود خاصی از یک عبارت قراردادداشته باشد  و در زمان انعقاد قرارداد به این قصد آگاه باشد، یا بتوان انتظارآگاهی را از او داشت، در این صورت آن عبارت همان معنی را خواهد داشت که طرف اوقصد کرده است.
۳. در غیر موارد شماره ۱ و ۲، قرارداد مطابق معانی عرفی و بنای عقلا تفسیر خواهد شد.

( ترجمه کامل شرح و تفسیر این اصول از قانون بیع اروپایی کار تحقیقی  دوره دکتری  در درس مدنی تطبیقی و نزد مترجم موجود است. دکتر محمد امین وحدانی نیا)