فوت شوهر و تکلیف مهریه زن ؛وظیفه وارث
124 بازدید
موضوع: حقوق

  نمونه رای کاربردی پیشنهادی 

 موضوع:فوت شوهر و تنصیف مهر

تذکر برای محققین محترم: نظریه دارای سابقه چاپ و مستند سازی شده است ارجاع به نویسنده الزامی است

هو المستعان ؛  قال الباقر ع من حسن بره باهله زيد في عمره ( نيكي به خانواده  سبب معنوي طول عمر است) خواهان دادخواستي به خواسته مهريه (dowry )   تقديم كرده  است .در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زيرتشكيل ،ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

                                                  نظریه محکمه

در خصوص دعوي خانم   .....                        فرزند    .....                    با وكالت      اقايان بهرام ..... ...     به طرفيت  ورثه زوج مرحوم سيد حميد .........ور وخانم .......                      

به خواسته مطالبه مهريه به تعداد               110                   سكه بهار آزادي وخسارات دادرسي؛ با اين تبيان كه ؛ ما حصل اظهارات خواهان آنستكه:  زوج به سبب بيماري سرطان  به ديار باقي رفته ، وي به استفاده از اين پشتوانه مالي نيازمند و  طلب خويش را خواستار  شده است . خوانده گان مي گويند: اولا چون پسرمان بيمار بوده اصولا زوجه مهريه ندارد، به علاوه در اخرين روزهاي عمر به ماگفته كه با همسرش رابطه زناشويي نداشته است. خواهان منكر ادعاي ورثه بوده و ميگويد  تمكين خاص هم داشته است .پزشكي قانوني در گواهي 15942/م/14/1 بكارت را حلقوي اعلام  نموده است. اول انكه در نظر دادگاه نظريه پزشكي پيش گفته  دلالت بر صحت ادعاي ورثه ندارد؛چرا  كه از نظر  همان علم  پ‍زشكي اصولاملازمه ايي با عدم دخول ندارد ، ضمن آنكه زوجه مي گويد تمكين خاص داشته و در امور خاص قول زن مقرون به صحت است  زيرا  از اموري استكه «لا يعلم الّا من قبلها» و بافوت شوهر اقامۀ بيّنه بر خلاف ممكن نيست، هر چند زوج بيماري سرطان داشته ليكن مدتيقابل توجه با  خواهان زندگي  مشترك نموده و اماره عرفي بر صحت ادعاي زوجه دلالت دارد  .در حقيقت  موضوعات يلحق با لاعم الاغلب؛ به تعبير فقهياغلاق باب و ارخاء ستر ، قرينۀ بر مواقعهو موجب كمال مهر است و ظاهر  حال بر اصلمقدم مي شود  دوم آنكه ؛ در اصل اينايراد  از سوي خواندگان  در باره فوت زوج اثري ندارد  و تنصيف مهر قاعده ايي مربوط به طلاق مي باشد  به عبارتي« و متى ماتأحد الزوجين قبل الدخول، استقر جميع المهر كاملا، لأنّ الموت عند محصّلي أصحابنا يجريمجرى الدخول في استقرار المهر جميعه... أنّ بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمّى،و يسقط الطلاق قبل الدخول نصفه، فالطلاق غير حاصل إذا مات، فبقينا على ما كنّا عليهمن استحقاقه، فمن ادّعى سقوط شي‌ء منه، يحتاج إلى دليل، بنابراين به موجب نظريهمشهور فقهاي  اماميه  و موافقت آن با رويات استقرار تمام مهر«  فلها المهر كله يا لها صداقها كاملا»  و مطابقت با عموم آيه  « وآتو النساءصدقاتهن نحله»    و اطلاق مقرره 1082  قانون مدني با تحقق نكاح، زن مالك تمام مهر شدهو زوال آن مستلزم نص خاص(مانند ماده 1092 قانون مدني) است و در باره فوت نص خاصي  كه كيفيت يا كميت مهر را تحت تاثيرقرار دهد نداريم ،آنچه هم كه ورثه در لايحه خود ادعا مي نمايند نظر غير مشهورفقهي  به ضميمه احتياط است (  امام در تحرير... الاحوط التصالح .مساله4 ) ؛بنابراين مهريه  خواهان  خانم حقيقت قبلا در حيطه وصول در نيامده و ديني استكه بر ذمه زوج باقي مانده و از تركه قابل وصول مي باشد .دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نكاحيه  شماره      14090 پيوست پرونده علقه زوجيت دايم بين خواهان و مورث نامبردگان  را محرز مي داند ، نظر به سند رسمي مستند دعوي وتعهدات مورث خوانده گان در پرداخت مهريه وبه مصداق  آيه( وآتو النساءصدقاتهن نحله نساء/4)؛و با در نظر داشتن گواهي حصر وراثت.....-مورخ11/3/94 شوراي حل اختلاف منطقه ...  خواسته خواهان را ثابت دانسته ،بااستنادبه ماده22وبند6ماده4قانون حمايت خانواده 1/12/1392ماده 1082 قانون مدني و مقرره198-515-519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب  در امور مدني خوانده گان را به پرداخت مهريه پيشگفته 110 سكه بهار ازادي ،افزون بر آن ،                       1835000 ريال هزينه  طرح دادرسي و به دليل دفاع فني و ضروري وکیل حق الوكاله طبق تعرفه وبر اساس تقويم خواسته جمعا از محل تركه  مورث  در حق خواهان محكوم واعلام  مي كند ..اين راي   حضوري وظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهيدر دادگاههاي محترم تجديد نظر استان ... مي باشد

 دکتر محمد امين وحداني نيا