تعارض قوانین در فقه
66 بازدید
مقطع: نامشخص
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه برخی نکات از کلاس دوره دکتری اجتهادی مرکز تخصصی فقه و قضا و بر اساس درس استاد دانش پزوه می باشد که توسط دکتر محمد امین وحدانی نیا یادداشت برداری و جهت استفاده دانشجویان مرکز در اختیار قرار می گیرد