دستور موقت در حضانت اطفال
18 بازدید
موضوع: حقوق

هو المستعان؛ لا تدوم علی عدم الانصاف الموده (محبت با بی انصافی تداوم نمی یابد. غرر 9618) خواهان دادخواست ملاقات فرزندش (provisional order of meetingchaild) یا(programvisitation)رابه طرفیت خوانده تقدیم داشته؛ با توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدرای می نماید.

دستور موقت ملاقات

درخصوص دادخواست خواهان بطرفیت خوانده بخواسته صدوردستور موقت مبنی برملاقات فرزند بدین شرح که؛ چکیده ادعای خواهان انستکه مصلحت روحی وروانی فرزند مشترک در ملاقات به هنگام با وی است. دادگاه با توجه به اینکه طرفین بلحاظ اختلافات فی مابین جدا از یکدیگر زندگی می کنند، با احراز ضرورت و فوریت موضوع از جهت رعایت مصلحت طفل واینکه اتخاذ تصمیم دیر هنگام ممکن است سبب بروز لطمات روحی برای طرفین وطفل گردد، با ملاک «لاتضار والده بولدها»از این رو با استناد به مواد 310و318و320و325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و ماده7قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 دستورموقت مبنی برتحویل فرزند مشترک از ناحیه خوانده به خواهان صادر واعلام مینماید. چنانچه خواهان ظرف بیست روز دادخواست خود را تقدیم دادگاه نکردویا محکمه در فرجه شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم ننماید دستور صادره ملغی محسوب واز آن رفع اثر می شود این دستور ضمن تقاضای تجدید نظر خواهی از اصل دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. دفتر مقرراست بلحاظ فوریت امر قرارصادره همزمان باابلاغ اجرا گردد.

دکتر محمد امین وحدانی نیا