تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1396 
حقوق خصوصی 
تهران 
190.00 
فوق لیسانس 
1381 
حقوق خصوصی 
دانشگاه مفید قم 
18.00 
لیسانس 
1379 
حقوق قضایی 
دانشگاه علوم رضوی مشهد 
17.00 
سطح 4 
1396 
دوره اجتهادی دکتری سطح4 
مرکز تخصصی فقه و قضاء 
0.00 
فوق دکتری 
000 
فقه و حقوق 
موافقت نامه سازمان مدیریت و دادگستری پودمانی 
19.00