تغییرنام کوچک وتزلزل اسناد سجلی
6 بازدید
موضوع: حقوق

 تغییرذائقه در نام کوچک وتزلزل اسناد سجلی

نمونه رای رد  دادخواست تغییر نام کوچک در کلاسه981391 مورخ30/11/98 شعبه 48 حقوقی تهران.

نکته: این استدلال در نمونه آرای مشابه در  کلاسه های 981393 و 981389 همین شعبه48  از همین  نویسنده سابقه علمی دارد

محققین محترم ارجاع به دادنامه واستدلال ذیل الزامی است

هو المستعان ؛خواهان دادخواستي به طرفيت ثبت احوال تهران تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است . با توجه به محتويات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به انشای راي مي‌نمايد.

"رای دادگاه"

پرونده بررسی و ملاحظه شد که خانم.(...)دادخواستی به خواسته تغییر نام کوچک از نرگس به  ساقی  را به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مطرح نموده است . خوانده اداره ثبت احوال تهران در دفاع نیز مطالبی را عنوان می‌كند، صرف نظر از این که تغییر نام کوچک با مفهوم اولویت( برگفته از اصل صلاحیت ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی)در اختیار مطلق ثبت احوال بوده و رای دیوان عدالت اداری موید آن است ، اصولا چنین درخواست هایی نباید دعوا محسوب گردد. هدف قانونگذار از تاسیس کمیسیون های شبه قضایی یا مراجع خاص درباره حل و فصل این موضوعات (که گاه ماهیت دعوا هم ندارد) رسیدگی خارج از محاکم قضایی بوده و ارجاع مجدد به دادگاه نقض غرض قانونگذار از تاسیس این مراجع و بر خلاف فلسفه قضازدایی بوده، مگر قانونگذار به صورت استثناء اعتراض به این تصمیمات را در صلاحیت محاکم قرار دهد. ضمن اینکه در این باره ابتدا اعمال کمیسیون ثبت احوال نشده است. ، خواهان اسامی پیشنهادی بانک اطلاعات ثبت احوال را انتخاب ننموده است. صرف نظر از نکته فوق؛ اصولا دادگاه با توجه به اوراق پرونده و نظر به این‌كه نام خواهان یكی از اسامی نیکو، مصطلح ومتعارف بوده وافزون بر آن با جنسیت خواهان مطابقت دارد و هیچگونه دلایلی مبنی بر بار منفی این نام از طرف خواهان ارایه نشده ، رجحانی در نام پیشنهادی وجود نداشته، نام قبلی سلیس و فاقد غرابت وغموض در ادای کلمات و مفهوم بوده، ضمن آن که سبب خدشه در اسناد و مدارک سجلی خواهان می شود. ذائقه اجتماعی که ناشی از فضای مجازی و رسانه ای مستمرا در حال تغییر است حقی برای تغییر نام و تزلزل اسناد سجلی ایجاد نمی کند. دوگانگی نام ها امروزه امری متداول وشایع در بین اشخاص می باشد .بر فرض صحت ادعای خواهان نام مورد علاقه همان اسمی است که در مراودات اجتماعی مورد خطاب شفاهی قرار گرفته ،بنابراین در این باب خواهان از مزایای روانی آن برخوردار می باشد . دادگاه توجه دارد که تمسک به استشهادیه بعضا تلقینی اشخاص نمی تواند دلیلی بر تغییر نام و تزلزل اسناد سجلی و رسمی کشور باشد.با توجه به مراتب فوق درخواست خواهان به نظر این دادگاه غیرثابت تشخیص داده شده و به استناد ماده 4-8 قانون ثبت احوال،999و1287قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، حكم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌كند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاكم تجدیدنظر استان تهران است.

دکترمحمدامین وحدانی نیا

دادرس شعبه   48 دادگاه عمومی حقوقی تهران