نمونه رای طلاق
5 بازدید
موضوع: حقوق

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

نمونه رای طلاق د رشعبه275 حقوقی تهران مربوط به سال1394

هو المستعان ؛كن للود حافظا و ان لم تجد محافظا (نگهبان محبت باشيد هر چند طرف مقابل از آن پاسداري نكند غرر6433).خواهان دادخواستي به خواسته طلاق (Divorce )بطرفيت زوجه تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده تشكيل است ؛ با توجه به محتويات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

                                گواهي عدم امكان سازش

در خصوص دادخواست اقاي  ج    فرزند  تاصر با وكالت  ....            

بطرفيت خانم  فرزانه....  فرزند  دانیال     با وكالت  .....   بخواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به انگيزه طلاق ؛ بدين تبيان كه ماحصل ادعاي خواهان آنستكه: درزندگي مشترك تفاهم وجود نداشته ،با پرداخت حقوق قانوني زوجه تصميم بر جدايي دارد.خوانده با طلاق مخالف بوده و در صورت طلاق حقوق خویش را مطالبه می کند .ازسوي ديگر نصايح دادگاه در جهت استحكام بنيان خانواده، سپس تلاش داوران جهت ايجاد صلح و سازش بين زوجين و تشويق به ادامه زندگي مشترك كارساز نشده و خواهان همچنان اصرار برطلاق دارد. با توجه به روگرفت مصدق نكاحنامه شماره  .......   وجود رابطه زوجيت دايم بين اصحاب دعوي محرز و مسلم است. دادگاه با توجه به قاعده فقهي (الطلاق بيد من اخذ بالساق) ونظر به ايقاع فقهي حقوقي در اراده انشايي مرد، به استناد ماده 1133 قانون مدني ومقرره 4-24-26-27-28-29-38قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91گواهي عدم امكان سازش بين زوجين مترافعين در اين پرونده را صادر و اعلام مي كند.زوج مي تواند به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و با تعيين تكليف حقوق زوجه نظر به اصرار خودش در تطليق، پس از وقوع طلاق سردفتر نسبت به ثبت رسمي آن به صورت رجعي نوبت اول اقدام نمايد.در صورت حاضر نشدن زوجه ظرف يك هفته از ابلاغ دفترخانه و با تامين حقوق وي در نهايت سردفتر مجاز به اجراي صيغه و ثبت واطلاع آن به خوانده مي باشد.عده اين طلاق از تاريخ وقوع آن سه ماه بوده و زوج در اين ايام ضمن الزام در انفاق به نفع زوجه حق رجوع به همسرش را دارد . زوج اجازه اخراج خوانده را از مسكن مشترك ندارد .تعيين تكليف مسايل مالي به شرح زير مي باشد: 1....2...3....4....

احراز وجود شرايط شرعي و قانوني طلاق به عهده سردفتر خواهد بود؛ با توجه به آثار شرعي - قانوني وتكويني نبود جنين در آستانه مباينت زوجين ، مسووليت اخذ گواهي نهايي از پزشكي قانوني به سردفتر طلاق محول مي شود. نوع طلاق قانوني ونه قضايي است از اين رو تا لحظه وقوع تطليق موافقت شوهرلازم مي باشد. اعتبار اين گواهي از تاريخ ابلاغ قطعيت راي نهايي سه ماه بوده و پس از آن از درجه اعتبار ساقط است. راي صادره حضوری و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي در دادگاههاي محترم تجديدنظر استان تهران بوده، پس از آن قابل فرجام خواهي در ديوان محترم عالي كشور مي باشد1394

محمد امين وحدانی نیارييس شعبه275 دادگاه حقوقي تهران