فقه حقوقی: پذیرش اعتراض ثالث اجرایی در خودرو
27 بازدید
موضوع: حقوق

 نظریه حقوق زنده 000741 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«...رای شماره6787/1400مورخ1400/2/21صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان اعتراض ثالث اجرایی توقیف  اتومبیل سراتو 10 ایران 783 ق 1396 اصدار یافته، ... رای مورد اعتراض به دلایل زیر شایسته نقض می باشد: 1- سند 65400وکالت رسمی96/12/27با تاریخ مقدم حکایت از بیع نامه شرعی دارد2- مالکیت محکوم علیه بر پلاک صرفا در باب پلاک وسیله نقلیه نافی حق مالکانه تجدیدنظرخواه و زایل کننده حاکمیت وی بر مال منقول مورد تصرف نمی باشد.3- استناد دیگر مراجع قضایی به این اسناد تجدیدنظرخواه و رفع توقیف د رسایر موارد موید این برداشت و قرینه ی بر صحت ادعای تجدیدنظرخواه می باشد.

از این رو به استناد مواده 358 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای دادگاه محترم نخستین حکم بر رفع توقیف از خودروی سراتوی صدرالذکر به نفع تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد..» وحدانی نیا