فقه حقوقی: توقف اجرای حکم . اعتراض ثالث
29 بازدید
موضوع: حقوق
 نظریه 0000747 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 5315-1400 مورخ 18-2-1400صادره از شعبه 214 دادگاه حقوقی تهران به خواسته توقف عملیات اجرایی پرونده 00239-98 شعبه 214 مفتح در پلاک ثبتی 2040-1 بخش 10 به استناد مالکیت برسه دانگ به شرح توافق نامه عادی که بر اساس آن رای بر رد اعتراض معترض ثالث صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که 1- توافق نامه عادی استنادی23-11-95  بر فرض صحت و احراز موضوع در مراجع ذی صلاح  نسبت به سه دانگ این ملک می باشد  سه دانگ دیگر همچنان در مالکیت سایپاست 2- مزایده اجرای ثبت  گنبد کاووس به تاریح 8-3- 1400 به شماره4706-1400 در خصوص 117 سهم در حدود  کمتر از سه دانگ بوده بنابراین توقیف سهام سایپا دیزل و مزایده آن با حقوق احتمالی و فرضی تجدیدنظرخواه تعارضی ندارد...» وحدانی نیا