فقه حقوقی: ضرورت طرح دعوا علیه مالکین رسمی ملک
36 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده 0000777 از حجه الاسلام وحدانی نیا
«...دادنامه شماره7878/1400  مورخ 25-3-1400 صادره از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته الزام به تنظیم سند سه واحد از سه دانگ مشاع پلاک 1624- فرعی از 74 اصلی مفروز و جدا شده از  722که به موجب آن حکم بر الزام به تنظیم سند اصدار یافته،...رای مورد اعتراض با رهیافت زیر در وضع کنونی شایسته نقض می باشد:  اگرچه در تاریخ استعلام دادگاه نخستین به شرح استعلام شماره 3898/1400 تاریخ 8-3- 1400 حوزه ثبت سعادت اباد از1400 پلاک ثبتی در ص 43پرونده  ملک در مالکیت رسمی خانم زهرا طایفه بوده و طی اقرارنامه ص 17 پرونده، تجدیدنظرخواه به فروش واحدها اذعان داشته و ادعای عدم پرداخت ثمن معامله را مطرح  نموده است لیکن در این فاصله به حکایت استعلام 8647/1400 مورخ 31/5/1400 مرجع تجدیدنظر ناشی از عدم توقیف و تامین پلاک های ثبتی، ملک به برادران تجدیدنظرخواندگان منتقل شده که با این وضعیت فعلا امکان الزام به تنظیم سند وجود نداشته و می بایست  اخرین مالکین رسمی  پلاک هم طرف دعوا قرار گیرند...»  وحدانی نیا