فقه حقوقی خسارت تاخیر در تحویل خودرو
12 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 0000105 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
دادنامه شماره 1846-99مورخ99/11/28صادره ازشعبه ...دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع شهید مفتع که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ موعد تحویل خودرو تا زمان پرداخت محکوم به موضوع ارای کیفری ( 980247 صادره از شعبه 9 کیفری ) طبق قرار داد به انضمام پرداخت خسارت دادرسی موضوع قرارداد 29214 مورخ 96/07/17 صادره گردیده وارد و موجه نمی باشد دادگاه توجه خود را به این معطوف می دارد که از ناحیه تجدیدنظرخواه به اصالت قرارداد استنادی خدشه ای وارد نشده و برمبنای آن مشار الیه با پیش فروش خودروی موصوف ملزم به ایفای تعهد می باشد. افزون بر آن دلیلی بر انحلال یا انفساخ قرارداد و به تبع آن زوال و سقوط قرارداد ارائه نشده است. اصل لزوم و صحت قرارداد به ضمیمه اوفوا بالعقود ایجاب می نماید که طرفین به مفاد تعهد خویش پای بند باشند. در فهم مرجع تجدیدنظر اعتراض موثر نیست. دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس قواعد جاری و نهادهای حقوقی مطابق محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً در وضعیت بی نقصی صادر و جزم اندیشی شده است» وحدانی نیا