فقه حقوقی تحویل کالا در بازار
16 بازدید
موضوع: حقوق
 نظریه حقوق زنده 0000795 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«دادنامه مورد اعتراض به  شماره7964-1400  مورخ 7-4-1400 صادره از  شعبه151 دادگاه حقوقی تهران به خواسته تحویل سشوار و اتومو با برند gemelو تعدادی با برند narsبه شرح دادنامه نخستین که بر اساس آن  رای بر تحویل تعدادی به شرح دادنامه صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که؛

 قرارداد پایه به صورت مکتوب مورد اقرارطرفین می باشد. دلیل محکه پسندی بر فسخ آن ارایه نشده است. ادعای واریز وجه آن هم به حساب شخص ثالث با توجه به مراودات مالی بین طرفین و این که چنین واریزی نمی تواند اماره فسخ مورد انکار باشد، ضمن این که متعهدله در این باره ادعا دارد استرداد جوه بابت تفاوت قیمت ارز خارجی است. با این شک و تردید ناشی از نبود ادله متقن تجدیدنظرخواه، بر اساس موازین فقه حقوقی همان استصحاب بقای تعهدات قراردادی به ثواب نزدیک تر است. در این دلالت به اتکای تعهدات موجود و نبوددلایل فسخ، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد.» وحدانی نیا