فقه حقوقی دیه
11 بازدید
موضوع: حقوق

نظریه حقوق زنده شماره 0001011  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«دادنامه مورد اعتراض به شماره 9124-1400مورخ 21-4-1400  صادره از  شعبه... دادگاه حقوقی  تهران به خواسته دیه و ارش مرحوم .... ناشی از تصادف شهرستان نوراباد ممسنی که بر اساس آن  رای بر رد صادر شده ...النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که 1-دادنامه 1574-94 شعبه 102 کیفری نوراباد  ممسنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه در حق ورثه مرحوم .... دلالت دارد2- دادنامه تجدیدنظرخواهی00978-96 شعبه 18 تجدیدنظر  استان فارس حکایت از پیگیری و اعتراض اولیای دم در باره دیه دارد. بنابراین به تجدیدنظرخواه نه تنها وکالتی در این باره نداده اند بلکه در تقابل با وی می باشند.3- این که تجدیدنظرخواه در این دادنامه کیفری به پرداخت دیه محکوم شده از باب متهم به بی احتیاطی در امر رانندگی و مقصر در حق ورثه می باشد.4- تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت دیه به ورثه ارایه نداده و صرف محکومیت د رحق اولیای دم که بر اساسا قانون بیمه شخص ثالث و رویه جاری است برای وی ایجاد حق  مستقل نمی کند5- قرارداد پایه بین  بیمه گذار و بیمه گر به صورت مستقیم حقی را برای  حادثه دیده (  مصدوم یا اولیای دم )ایجاد نموده که مشروط له  این تعهد همان  اولیای دم متوفی بوده و در استفاده از مزایای قرارداد نقش اصیل را دارا شده و دارای حق مطالبه منافع قرارداد را دارند. ضمن این که رای کیفری بر این قطعیت حق اولیای دم صحه گذاشته است کی حق نمی تواند از سوی دو شخص بالاصاله مورد مطالبه قرار گیرد..6- چنانچه مراد تجدیدنظرخواه مطالبه حق برای ثالث( اولیای دم) بوده است حداق بایستی انان را طرف دعوی قرار می داد. 7- به شرح نظریه کارشناس بیمه ص 65 پرونده مبرهن شده که مبلغ 1619956000 ریال در 25-11-98 در حق اولیای دم به سپرده دادگستیر واریز شده و کارشناس اظهار داشته که شرکت بیمه بایستی مبلغ 2069640000 ریال الباقی در حدود بیمه نامه و صندوق خسارات بدنی مبلغ 3621870000 ریال مازاد بر بیمه نامه را نپرداخته اما در باره وجوه  باقی مانده واقعی از دیه که جزء مطالبات اولیای دم می باشد نه تجدیدنظرخواه که خود انان باید راسا اقامه دعوا کنند. این دلالت دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. » وحدانی نیا