فقه حقوقی چک مشروط
2 بازدید
موضوع: حقوق

نظریه حقوق زنده شماره 0001085 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

دادنامه مورد اعتراض به  شماره 2757-1400  صادر از شعبه 98  دادگاه حقوقی تهران مورخ 31-1-1400 با این تبیان که  تجدیدنظرخواه با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی طرح اعتراض و درخواست بازنگری نموده وی مدعی است قرارداد 0021561 به نام ... خریدار ملک بوده واز انجا که ...ثمن معامله را داده، چک تضمین از سوی فروشنده در حق ... صادر و ...این چک را بابت مطالبات من به من واگذار نموده است. النهایه دادگاه فارغ از صحت و سقم ادعا توجه دارد که در متن چک قید صریح بابت تضمین معامله ذکر شده و چک مشروط بوده است از سویی دعوی تقابل به خواسته استرداد چک به کلاسه0000197 شعبه 98  حقوقی عدالت مطرح شده است. ضروری است با توجه به تعهدا مندرج د رقرارداد0021561  مورخ 19-7-91 فروش آپارتمان سعادت اباد ناظر به تععهدات این چک در باره دعوی تقابل با بررسی توافقات فی مابین اظهار نظر شود پس از قطعیت اظهار نظر در باره دعوی تقابل است که این دادگاه می تواند در موضوع مطالبه وجه چک ورود نماید.رسیدگی به دعوی تجدیدنظر خواهی منوط به بی حقی در دعوی استرداد چک می باشد که رسیدگی به ان د رصلاحیت دادگاه دیگری است. از این رو مستند به ماده 356 قانون ایین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی ناظر بر ماده 19 همین قانون رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار و ایصال به مطلوب متوقف می گردد.