فقه حقوقی دیه، راننده مقصر،
2 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 0001131 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«... دادنامه مورد اعتراض به  شماره 1602-1400 مورخ  30-1-1400 صادره از  شعبه ... دادگاه حقوقی  تهران به خواسته دیه مقرر گواهی های پزشکی و خسارت نیم در هزار که بر اساس آن  رای بر محکومیت صادر شده... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که؛

1-  تجدیدنظرخوانده دارای گواهینامه می باشد. حادثه در 24-12-96 به شرح کروکی ص 3 در بویین زهرا وقع و تجدید نظر خوانده مقصر اعلام شده است.2-به شرح دادنامه1350-97 شعبه 101 جزایی بویین زهرا  ص 9 به اتهام بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه از جنبه عمومی و خصوصی محکومیت دارد3 -گزارش اولیه پزشکی قانونی در 16-1-97 و گواهی نهایی پزشکی قانونی 357-3-97 مورخ 23-7-97 ص 11 پرونده بر مصدومیت راننده دلالت دارد و این موضوع در گزارش اولیه مندرج می باشد4- با توجه به نظریه کارشناسی ص 77 پرونده ، خسارت راننده حداکثر تا سقف تعهد شرکت بیمه قابل پرداخت بوده است. 5- دیه ماهیت مجازات دارد و در باره راننده مقصر که خودش بزهکار به شمار آمده و محکوم شده اساسا دریافت دیه ادعایی بی معناست، بلکه مطابق مقررات قانون بیمه شخص ثالث معادل دیه به وی خسارت از محل بیمه نامه پرداخت می شود. بنابراین باید توجه داشت که این خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده  مشمول قواعد یوم الاء نیست و بر فرض وجود شرایط مطالبه تحت شمول قواعد دیگر می باشد.6-  بیمه در پرداخت خسارت معادل دیه تاخیر نموده و بنابراین ماده 33 نیم در هزار حاکم می باشد. در این دلالت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد..» وحدانی نیا