فقه حقوقی اعسار از هزینه های دادرسی.ناداری
3 بازدید
موضوع: حقوق

 نظریه حقوق زنده 9900280 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 1059-99مورخ 99/07/28 صادر از شعبه ... دادگاه حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی  به خواسته اعسار از هزینه دادرسی که بر اساس آن حکم بطلان صادر شده ، دادگاه توجه خود را به روند دادرسی و دفاع به عمل آمده و مودای شهادت گواهان و استشهادیه تقدیمی که واجد شرائط مقرره قانونی است معطوف می دارد. نظر به اینکه دادرسی و برخورداری از فرآیندقانونی آن حق پایه ای اشخاص بوده و ضعف مالی و یا عدم تمکن موقت آن نمی بایست مانع احقاق حق باشد، دادگاه با پذیرش اعسار نسبی تجدیدنظر خواه بر تجمیع  مصالح عمومی و خصوصی تمرکز نموده و نظر به شغل و درآمد وی و تاثیر فراگیر شرایط کرونا بر کسب و کارها با پذیرش اعتراض و با  با تجویز ماده 353-358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 197، 198، 348، 349، 358، 365، 503، 504،505،506، 507، 508، 514 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره صرفاً حکم بر معافیت موقت تجدیدنظرخواه از پرداخت مازاد بر یک دوم هزینه دادرسی را صادر و اعلام می کند. از این رو پرداخت مبلغ  یک دوم  هزینه دادرسی ضرورت طرح این دعواست .با تمکن نامبرده  هزینه دادرسی اغماض شده از محل اموال تجدیدنظرخواه دریافت و در حق صندوق دولت وصول خواهد شد» وحدانی نیا