فقه حقوقی خسارات تاخیر قراردادی. اصل موازنه
3 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده 0000345 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
خواسته خسارت قراردادی که براساس آن رای برخسارت تاخیرصادرشده ومعترض ناخشنودی خودرابه شرح دادخواست بیان میدارد... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظرتوجه و تمرکزنمودکه ماده چهارده قرارداد ص سوم پرونده تعلق خسارت دیرکردتحویل راشرط نموده وزمانی که خودرو به قیمت روزتحویل میشود اصل موازنه قراردادی وعموم المومنون عندشروطهم اقتضای احترام به اراده طرفین رادارد.دراین دلالت دادنامه تجدیدنظرخواسته واستنتاج محکمه نخستین مبتنی برروندصحیح دادرسی درپرونده وباوضعیت بینقصی ناظربه موازین قانونی می­باشد...» وحدانی نیا