فقه حقوقی چک و اسناد طلب
2 بازدید
موضوع: حقوق
 نظریه حقوق زنده شماره 464-1400 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«...دادنامه شماره 00608-99 مورخ صادره از شعبه محترم 14 دادگاه عمومی حقوقی  تهران به خواسته مطالبه چک620956 مبلغ 10000000000 ریال که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت و خسارت تاخیر تادیه چک صاد رشده و دعوی تقابل استردادحکم بر بطلان دعوی شده است.دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه،دادنامه تجدیدنظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند

چک در قانون تجارت وسیله پرداخت است و مطلوبیت ذاتی ندارد. هرگونه ایراد بین اولین دارنده و صادر کننده مسموع است.دارنده مدعی شده که چک بابت نشست طرفین و تصفیه حساب های مالی  می باشد در حالی که توافقات مربوط به این تصفیه حساب ها را ارایه ننموده و چنین وجه نامتعارفی در عرف بازار بایستی مبتنی بر روابط مالی فی مابین باشد که تا کنون دلایل ان ارایه نشده است2- تبدیل چک بیست میلیون تومانی سال 1391 بدون هیچ اقدامی در مطالبه و تغییر و خط خوردگی ان در سال 1396 و تغییر تاریخ و افزودن مبلغ یک میلیارد تومان ، مطالبه  یک وجه کاملا نامتعارفی است که علی رغم تشکیل جلسه و غیر متقن بودن ادعاهای موجود حداقل صورت نشست حساب و کتاب های منشاء این چک توسط دارنده تا کنون ارایه نشد. چک خصیصه تجاری دارد و در عرف بازار باید فاکتور یا منشاء مطالبات ارایه شود.قرینه و اماره ی بر صحت ادعای دارنده به دست نیامد .با این وصف دادگاه با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه  قرار  رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.» وحدانی نیا