فقه حقوقی مسوولیت مدنی دولت و شهرداری ها.
3 بازدید
موضوع: حقوق

 نظریه حقوق زنده شماره9909980279000755 -80 ت از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
نظرات ثبت رسمی دارد. ارجاع به صاحب نظر الزامی است
 علاوه مراجعه به کتاب مسوولیت مدنی شهرداری اثر حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا چاپ مجد
«...دادنامه مورد اعتراض به  شماره 00902-99 مورخ 24-12-99صادره از  شعبه 52  دادگاه حقوقی تهران مجتمع قضایی کارکنان دولت به خواسته  خسارت وارده به خودرو ساندرو 497 ی 45 ایران 10 ناشی از سقوط درخت که بر اساس آن  رای بر  محکومیت شهرداری به پرداخت 585000000 ریال خسارت وارده و هزینه های دادرسی و حق الوکاله صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که؛

1-نظر کارشناس دوم در این مرحله با کارشناس اولیه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت دارد. دلیلی بر ارجاع مجدد به کارشناسی و اطاله غیر ضرور دادرسی نیست؛ از این رو به اعتراض مجدد شهرداری یا داعیه مسوولیت پیمانکار خصوصی ترتیب اثر داده نمی شود. 2- کارشناسی اولیه و کارشناسی بعدی در مرحله تجدیدنظر که به درخواست شهرداری تعیین گردید بر ورود خسارت ناشی از سقوط درخت در خیابان دلالت دارد. کارشناس مقرر داشته که بی مبالاتی شهرداری در جلوگیری از سقوط درخت وجود دارد و مالک خودرو در محل مجاز پارک نموده است 3- اساسا حکمرانی مطلوب در امور شهری و زیست شهری ایمن، مدیریت چند وجهی و چند نظمی را اقتضاء دارد. واگذاری امور خدماتی شهر در نگهداری درختان رابطه حقوقی است که بین شهرداری و دیگران در راستای انجام وظایف ذاتی و مدیریت چند وجهی بوده و در فقه حقوقی با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها رافع مسوولیت شهرداری در برابر شهروندان نیست. در این باره مسوولیت غیر قراردادی ناشی از ترک فعل در برابر شهروند محرز است. شهرداری با توجه به قرارداد خود با شرکت پیمانکاری خصوصی می تواند برای اخذ خسارت به طرفیت شرکت طرف قرارداد اقامه دعوا نماید.4- رابطه سببیت تام بین ضرر وارده با ترک فعل شهرداری به عنوان فاعل زیان محرز بوده و با توجه به پارک مجاز خودرو تقصیر تجدیدنظرخوانده مدلل نشد.

در این دلالت به اتکای قواعد تسبیب، لاضرر، من له الغنم فعلیه الغرم، و مبانی مسوولیت مدنی شهرداری دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد.» وحدانی نیا