فقه حقوقی مشارکت در ساخت وساز
13 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق  زنده شماره727-1400 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

دادنامه مورد اعتراض به شماره 1147-99 مورخ 1-10-99صادره ازشعبه3دادگاه حقوقی ری به خواسته مطالبه 641249238 ریال که بر اساس آن رای بر محکومیت صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که؛

1- کارشناس رسمی دادگستری در54 پرونده فاکتورهای ارایه شده را تایید نموده است2- تجدیدنظرخواه در مرحله نخستین جلسه دوم مهر حاضر نشده و حتی در جلسه تجدیدنظر جهت تبیین دلایل حضور نیافته است3- بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه در دادخواست، مبالغ مورد مطالبه در این پرونده ارتباطی به قرارداد مشارکت نداشته و بنگاه املاک در نامه 13-12-97 بیان داشته که موضوع خارج از بحث توافق مشارکت می باشد. در این دلالت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. اشکال دیگری هم بر رای تجدیدنظرخواسته وارد نیست،» وحدانی نیا