فقه حقوقی مسوولیت تضامنی، اسناد تجاری، چک
13 بازدید
موضوع: حقوق
 نظریه حقوق زنده شماره 956-1400 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

دادنامه مورد اعتراض به  شماره1003-1400 مورخ 7-2-1400 صادر از  شعبه124  دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن  تجدیدنظرخواه به نحو تضامن محکوم به پرداخت وجه چک872808 به مبلغ بیست میلیارد ریال شده است....النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه نمود که؛

1- تجدیدنظرخواه شکایت کیفری تبانی برای بردن مال از طریق انتقال تعدادی چک را مطرح نموده که به شرح دادنامه8801-14 شعبه1080 کیفری دو تهران منع تعقیب صادره قطعی اعلام و اعتراض وارد دانسته نشده است.  در گزاره خرید ملک توسط شرکت در  دادنامه8159-1400 شعبه 3 بازپرسی تردیدی وجود نداشته است .2- در قرارداد فروش یک واحد تجاری پلاک ثبتی 6454 بخش 9 تهران این چک به عنوان ثمن معامله بین تجدیدنظرخواندگان در نظرگرفته شده که  به معنای وجود چک در ید ثالث بوده و با توجه به وجود قرارداد عادی فعلا دارنده با حسن نیت به شمار می اید ضمن این که در مرجع کیفری تبانی محرز نشده است.3- از این رو با اصلاحیه قانون چک 1382 تکلیف صادرکننده در مورد تامین محل چک از تاریخ صدور به تاریخ مندرج در چک تبدیل شده، اگرچه وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده و دارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیداننموده و حکم وضعی تاسیس نمی شود، اما به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است محل چک را در تاریخ مقرر ( نه تاریخ صدور) تامین نموده و  موجودی حساب خود را به میزان مبلغ چک تکمیل کند. از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته و استنتاج محکمه بدوی مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و ناظر به موازین قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی با هیچکدام از جهات مصرح در مقرره 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد،» وحدانی نیا