فقه حقوقی اصل استصحاب تمکن
15 بازدید
موضوع: حقوق

نظریه حقوق زنده شماره 1108-1400 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...شرکت به نیروی شمال با وکالت اقای ... دادنامه مورد اعتراض به شماره6544-1400 صادره ازشعبه 1دادگاه حقوقی لواسانات ... توجه نمود که

محکوم علیه 150 تن چربی خوراکی- صنعتی دام( پودر خوراکی گاو) را  خریداری نموده و ثمن را نپرداخته است. دارا شدن وی در این معامله وضعیتی را به وجود آورده که سابقه تمکن وی را رقم می زند دلیلی بر دگرگونی این سابقه تمکن ارایه نشده است و صرف این که در استعلامات احتمالی، مالی به دست نیاید دلیل ناداری محکوم علیه نیست.همان وضعیت سابق استصحاب می گردد. از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته و استنتاج محکمه بدوی مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و ناظر به موازین قانونی نمیباشد.  با تجویز ماده 353-358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی ناظر به اصل مندرج در ماده 198 همین قانون و ملاك و معیار ماده 504 آن، به استناد مواد  13-11-9-8-7، قانون جديد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ و آیین نامه اجرای آن  و مواد277-652-1083قانون مدني، با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی اعسار خواهان را صادر و اعلام می دارد...» وحدانی نیا