فقه حقوقی تغییر مندرجات چک
15 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 0001157 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«...موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره 757-98 مورخ 30-5-98صادر ازشعبه6دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن  تجدیدنظرخواه به پرداخت چک 247041 مبلغ320000000 ریال محکوم شده با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته است. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه نمود که1-تعهد کلی تخفیف که تجدیدنظرخواه بدان استناد می کند اشاره ی به این چک ندارد و تجدیدنظرخوانده به روابط مالی دیگر خود استناد می دهد 2- اصلاح رقم چک و توضیح د رظهر ان اخرین اراده انشایی صادر کننده را می رساند3-بنابراین با اصلاحیه قانون چک 1382 تکلیف صادرکننده  در مورد تامین محل جک از تاریخ صدور به تاریخ مندرج در چک تبدیل شده، اگرچه وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده ودارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا  ننموده و حکم وضعی تاسیس نمی شود، اما به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است محل چک را در تاریخ مقرر ( نه تاریخ صدور) تامین نموده و  موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند. از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته و استنتاج محکمه بدوی مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و ناظر به موازین قانونی صادر...» وحدانی نیا