فقه حقوقی ابطال شناسنامه، تغییر تولد
17 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 14001138  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«... دادنامه مورد اعتراض به  شماره4397116 -1400 مورخ02 /04 -1400 صادره از  شعبه 102دادگاه حقوقی  شهرتهران مجتمع قضایی عدالت به خواسته  ابطال شناسنامه  و تغییر سال تولد از 1361 به 1366 که بر اساس آن  رای بر بطلان دعوی صادر شده ... این مرجع توجه دارد که  نامبرده  هیچ گونه مدرکی از جمله مدارک تحصیلی ارایه ننموده  این درحالیست که  درصورت صحت ادعای وی نامبرده میبایست درسال 1373  کلاس اول  دبستان  را ثبت نام مینمودند و امکان ندارد  فردی در سال  سال 68 درحالی که دوسال بیشتر ندارد در مدرسه ابتدایی ثبت نام کند چراکه وقتی فردی مدعی میشود سن واقعی وی 1366 است باید در سال  1373 به بعد شروع به تحصیل نماید .  لذا  دادگاه تجدیدنظر ، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد.  معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود.» وحدانی نیا