فقه حقوقی پرداخت دیه بیت المال
17 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه 14001197 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا


«...به طرفیت وزارت دادگستری در موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره3184-1400مورخ30-3-1400 صادره از  شعبه ... دادگاه حقوقی تهران ... دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که؛

حادثه در سال 1341 اتفاق افتاده و دلیلی بر قتل به دست نیامده است. مسوولیت بیت المال جنبه استثنایی داشته و د رصورتی مسجل است که ادله قتل یا جنایت یافت شود و با ارایه ندادن چنین دلایلی اصل بر برائت بیت المال است. با شک و تردید نمی توان به قاعده حرمت خون مسلمان تمسک جست. بیت المال مسوول هر رفتار هنجارشکن نیست. در این دلالت به اتکای اصل البینه علی المدعی دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد...» وحدانی نیا

معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. اشکال دیگری هم بر رای تجدیدنظرخواسته وارد نیست، تجدیدنظرخواهی با هیچکدام از جهات مصرح در مقرره 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد،» وحدانی نیا