فقه حقوقی اجرت المثل- خودرو- املاک
9 بازدید
موضوع: حقوق

 نظریه حقوق زنده شماره  0000379 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 1593-99 مورخ 99/12/12صادره از شعبه ... دادگاه حقوقی تهران  به خواسته استرداد عین خودرو  و اجرت المثل خودروی تصرفی تیبا 35 ل 183 ایران 99که بر اساس آن رأی بر محکومیت به استرداد و 370000000 ریال اجرت المثل صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که مالک عین در منافع مالش حقوق مالکانه دارد . با تمسک به « قاعده الناس مسلطون علی اموالهم»، حق مالکیت به حق استعمال عین و استثمار منافع تسری دارد. خیانت در امانت تجدیدنظرخواه به استناد دادنامه جزایی 00140-99مورخ 99/02/13 شعبه جزایی 1162 کیفری تهران و 1797-99 شعبه 5 تجدید نظر تهران محرز شده است .تبعیت دادگاه حقوقی از برداشت جزایی در این مقوله لازم الرعایه می شود. از سوی دیگر تجدیدنظرخواه به شرح ذیل لایحه 8214-1400 پرونده اعلام داشته به نظریه کارشناسی نظری ندارد بلکه اساسا از مبنا ادعای خیانت در امانت را قبول ندارد. در این دلالت با وصف احراز خیانت در امانت و به اتکای قاعده « علی الید ما اخذت حتی تودی» دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. اشکال دیگری هم بر رای تجدیدنظرخواسته وارد نیست..،» وحدانی نیا