فقه حقوقی مدارس غیر انتفاعی
11 بازدید
موضوع: حقوق

نظریه حقوقی  شماره 0001203 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«... در موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره 6585-1400 مورخ 27-4-1400صادره از  شعبه ..  دادگاه حقوقی تهران  به خواسته ارزش ریالی سهام مدرسه غیرانتفاعی تاسیس شده که بر اساس آن قرار رد دعوی صادر شده...النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد که؛

1- خواهان پس از سالیان متمادی مدعی است که د رسال 1369 اقدام به اخذ مجوز از اداره آموزش پرورش نموده و در سال 1371 مدرسه پسرانه فرهنگ را تاسیس کرد؛ سپس بخشی از سهام این مجموعه را به اعضای خانواده و نزدیکانش منتقل کرده و انان ارزش ریالی سهم خودر ا نپرداخته اند. حالیه ارزش روز سهام را طلب می کند.، 2- صرف نظر از این که به شرح دادنامه1556-99 مورخ 24-9-99 شعبه121 حقوقی تهران مطالبه وجوه مورد ادعا در قالب رجوع از هبه مطرح شده که نهایت مورد پذیرش آن دادگاه قرار نگرفته و النهایه با تحلیلی مبسوط دعوی تجدیدنظرخواه محکوم به بطلان  گردیده و این رای به شرح دادنامه2403-99 شعبه53 تجدیدنظر ص159 مورد تایید و ابرام قرار گرفته است اساسا این مرجع توجه دارد که دعوی منجز نمی باشد. چراکه  نوع قرارداد تعیین نشده و قراردادهای فروش سهام که حاوی شرایط متعاملین و مورد معامله باشد ارایه بالفعل نشده، طرح ادعای هبه در گذشته و اکنون ادعای نامعلوم دیگری مطرح است که ماهیت عقد و اسباب تملک یا واگذاری، اساسا مجهول است. از طرفی قید مطالبه وجه ریالی در دادخواست با مطالبه قیمت سهام در حالی که  در مطالبه وجه ریالی خواسته کاملا معین و میزان تمبر قانونی معلوم بوده در تعارض آشکار است.

از این رو نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. » وحدانی نیا