تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1396 
حقوق خصوصی 
تهران 
190.00 
سطح 4